Temat:

Zmiany w VAT i w podatkach dochodowych CIT, PIT w roku 2018 - kluczowe problemy [nr 5872]

Termin: 15-03-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Łukasz Chłond

doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość".

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel ATRIUM - sala szkoleniowa
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Krzywa 7
Strona www: www.hotelatrium.pl/konferencje.html
Opis miejsca:

Atrium Hotel*** zlokalizowany jest w ścisłym centrum starego miasta Krakowa, 400 m od Rynku Głównego, 500 m od Dworca PKS i PKP. Atrium Hotel*** usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie największych atrakcji miasta: Bramy Floriańskiej, Barbakanu, Drogi Królewskiej, Rynku Głównego z Ratuszem, Sukiennic i Kościoła Mariackiego oraz Wzgórza Wawelskiego.

Program:

1. Podatek VAT – zmiany w roku 2018


1.1. Podzielona płatność (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego – cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona dobrowolna
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności – należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, „rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

1.2. Objęcie nowej grupy podatników obowiązkiem przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku

 • kto będzie musiał składać JPK_VAT
 • wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT – zakres modyfikacji
 • JPK_VAT jako podstawowe narzędzie kontroli podatkowej w obliczu upowszechnienia obowiązku składania – praktyka administracji skarbowej
 • przewidywane kierunki rozwoju JPK w przyszłości

1.3. Nowe przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 • co ze starymi kasami fiskalnymi?
 • jakie warunki spełniać muszą nowe kasy fiskalne, zakupione w 2018 r.?
 • faktury wystawione dla sprzedaży paragonowej – nowe wymagania

1.4. Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów
 • nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów
 • nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR) – uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika
 • tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
 • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

 

2. Podatki dochodowe – zmiany w roku 2018


2.1. Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika – obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł

 • definicja zysków kapitałowych
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
 • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu – co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła

2.2. Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym

 • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych

2.3. Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych

2.4. Ograniczenia związane z wykorzystywaniem podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej

 • nowe zasady powstania oraz rozwiązania PGK
 • możliwość weryfikowania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK pod kątem rynkowości
 • PGK a dokumentacja cen transferowych

2.5. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe, budynki biurowe)

 • wyodrębnienie kategorii dochodów z nieruchomości – katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości – zasady zapłaty i odliczania

2.6. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu

2.7. Zmiany w zakresie ryczałtowego opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (np. prywatny wynajem mieszkań)

2.8. Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej od 2018 roku – rozszerzenie korzyści dla podatników prowadzących działalność innowacyjną

2.9. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu faktur regulowanych przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy inny, niż zgłoszony w urzędzie skarbowym

2.10. Zmiany dotyczące cen transferowych – zniesienie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych poprzez udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

2.11. Zmiany dotyczące limitów stosowania zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • finansowanie działalności socjalnej ze środków ZFŚS
 • sprzedaż premiowa oraz konkursy
 • świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów, rencistów)
 • zapomogi

2.12. Modyfikacja zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych

Profil uczestników:
 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych na gruncie Ustawy o CIT, PIT lub podatku VAT;
 • Podmioty rozliczające nierezydentów oraz pracowników wyjeżdżających za granicę;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.
Cel szkolenia:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych obowiązujących w 2018 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami
Korzyści:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.