Temat:

Prawo pracy 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
2-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa [nr 6401]

Nowość  PROMOCJA

Termin: 17-04-2019 do 18-04-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Katarzyna Jędrzejewska

- od 2009 r. zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach pracy wykonywanej w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych związanych z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy. Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów kadr oraz pracodawców.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel POLONIA
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Basztowa 25
Strona www: www.hotel-polonia.com.pl/hotel-polonia/konferencje
Opis miejsca:

Trzygwiazdkowy hotel Polonia jeden z najstarszych hoteli w Krakowie działający pod tą nazwą od 1917 roku zlokalizowany w samym centrum miasta, 5 minut od Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej.
Samochody proponujemy zostawiać na parkingu Galerii Krakowskiej. 

Opis:

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem

-istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu szkolenia.

Program:

Dzień 1 
Prawo pracy zmiany 2019.
Prawidłowe stosowanie nowych przepisów (dokumentacja pracownicza, monitoring,  ochrona danych osobowych w zatrudnieniu - 2019 r.)  

 

1) Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (Kodeks pracy od 1 stycznia 2019 r.):

 • nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - do których pracowników ma zastosowanie 10-letni, a do których dotychczasowy 50-letni okres przechowywania ?,
 • ustawowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - poufność, integralność, kompletność oraz dostępność – co to oznacza i czy ma to zastosowanie do wszystkich pracowników ?,
 • kontynuowanie poprzedniej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika - kiedy pracodawca ma taką możliwość, a kiedy musi założyć nową dokumentację ?,  
 • co zrobić w przypadku nawiązywania kilku stosunków pracy podlegających różnym okresom przechowywania ?,
 • kiedy pracodawca może skrócić 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej; raport informacyjny – kiedy można go złożyć ?,
 • ustawowe przypadki wydłużenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz nowe obowiązki pracodawcy z tym związane – kiedy ma to zastosowanie ?,
 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy - czy należy je wypełnić także wobec pracowników, których akta przechowywane są przez 50 lat ?; czy informacja powinna zawierać podanie konkretnych dat ?,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej oraz możliwość odbioru przez pracownika dokumentacji jeszcze niezniszczonej - 12 miesięczny termin.

 

2) Elektronizacja dokumentacji pracowniczej (Kodeks pracy od 1 stycznia 2019 r.):

 • zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (ustawowa definicja),
 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, związane ze zmianą postaci jej prowadzenia – w jakiej formie powinna być przekazana ta informacja oraz kogo
  dotyczy ?,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci - prawo czy obowiązek pracodawcy ?,
 • wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji w różnych postaciach jednocześnie – opinie PIP i MRPiPS - np. czy jest możliwe prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej oraz w jakim zakresie ?; czy można kontynuować w postaci elektronicznej dokumentację zgromadzoną w tej formie przed wejściem w życie nowych przepisów ?,
 • przepisy przejściowe - do których pracodawców i w jakim zakresie mają do nich zastosowanie nowe przepisy ?

 

3) Forma wypłaty wynagrodzenia (Kodeks pracy od 1 stycznia 2019 r.):

 • zmiana preferowanej formy wypłaty wynagrodzenia pracownikowi - jakie zmiany należy przeprowadzić w regulaminie pracy ?
 • najczęstsze błędy przy tworzeniu przepisów regulaminu pracy dotyczących wypłaty wynagrodzenia.

 

4) Dokumentacja pracownicza zgodnie z nowym rozporządzeniem MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (od 1 stycznia 2019 r.):

 • brak wykazu dokumentów pozyskiwanych od kandydata – jaka jest obecnie podstawa ich pobierania ?,
 • nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych w postaci papierowej lub elektronicznej - 4 części akt osobowych (A, B, C i D),
 • możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach; uszczegółowienie rodzaju przechowywanych dokumentów – omówienie każdej części,
 • nowa część D - czy należy ją założyć dla każdego pracownika ?,
 • czy można gromadzić w aktach osobowych dokumenty niewymienione w rozporządzeniu ?,
 • zmienione wzory dokumentów związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i ustaniem stosunku pracy – jakie dane można na ich podstawie żądać ?,
 • rozszerzona dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy; istotna zmiana w stosunku do stanu poprzedniego - jakie obecnie dokumenty należy gromadzić w tej części i przez jaki okres ?,
 • rozszerzona ewidencja czasu pracy - co obecnie należy w niej zamieścić i od kiedy ?

 

5) Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji papierowej lub elektronicznej:

 • doprecyzowanie wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji papierowej; odpowiednia temperatura i wilgotność – co to oznacza ?,
 • wymogi systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja pracownicza - co oznacza „skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych” lub „system teleinformatyczny” ?,
 • załącznik do rozporządzenia dotyczący minimalnych wymagań technicznych dla odwzorowań cyfrowych dokonywanych przez pracodawcę,
 • dołączenie dokumentu papierowego do dokumentacji elektronicznej - jak postąpić ?,
 • co zrobić w przypadku konieczności dołączenia dokumentu elektronicznego do dokumentacji papierowej ? - brak odpowiedniego przepisu rozporządzenia,
 • zasady przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi - jakich sytuacji to dotyczy i jakie zasady wtedy obowiązują ?

 

6) Wydawanie dokumentacji pracowniczej oraz kopii tej dokumentacji (lub jej części) osobom uprawnionym:

 • sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji - różnice pomiędzy informacją a zawiadomieniem; fikcja doręczenia,
 • sposób odbioru przez osoby uprawnione dokumentacji pracowniczej, uzależniony od postaci jej prowadzenia,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionej osoby – jakie zasady obowiązują ?,
 • jaki jest termin na wydanie kopii dokumentacji pracowniczej oraz  gdzie należy włożyć wniosek o jej wydanie ?,
 • co zrobić, jeśli pracownik wielokrotnie występuje o tą samą kopię ?
 • przepisy przejściowe; zasady postępowania z dotychczasową dokumentacją - czy pracodawca musi dostosować dotychczasową dokumentację do nowych przepisów ?

 

7) Zmiany Kodeksu pracy w celu zapewnienia zgodności z RODO (nowe regulacje od kwietnia 2019 r.):

 • co spowodowało konieczność zmiany ?
 • definicje RODO istotne dla stosunku pracy, np. definicja zgody,
 • jakie są zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych z RODO ?,
 • jak prawidłowo informować oraz komunikować się z kandydatem/pracownikiem ?,
 • nowy katalog danych osobowych, których żądać będzie pracodawca od kandydata/pracownika,
 • wprowadzenie możliwości przetwarzania danych osobowych „za zgodą” kandydata/pracownika - jakie dane będą objęte zgodą ?,
 • warunki wyrażenia i wycofania zgody,
 • przetwarzanie danych szczególnych oraz danych dotyczących karalności kandydata/pracownika,
 • przetwarzanie danych biometrycznych pracownika,
 • upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych,
 • kary administracyjne za naruszenie przepisów Kodeksu pracy o ochronie danych osobowych - wynikające z RODO.

 

8) Najnowsze wskazówki UODO dotyczące ochrony danych osobowych w miejscu pracy, m.in o:

 • danych kandydata, jakie można gromadzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przetwarzaniu szczególnych kategorii danych, które kandydat zamieścił w CV,
 • przetwarzaniu CV przesłanego przez kandydata, gdy pracodawca nie prowadzi rekrutacji,
 • przechowywaniu informacji o życiu osobistym pracownika w aktach osobowych,
 • wykonywaniu kserokopii dowodu osobistego pracownika,
 • przetwarzaniu wizerunku pracownika,  
 • używaniu danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracownika,
 • wykorzystywaniu testów psychologicznych w czasie rekrutacji,
 • przetwarzaniu w czasie rekrutacji informacji o kandydacie pozyskanych z portali społecznościowych.

 

9) Monitoring - nowoczesne technologie a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę:

 • instytucja „monitoringu” w Kodeksie pracy – nowe regulacje związane z dostosowaniem przepisów do RODO,
 • nadchodzące zmiany dotyczące monitoringu pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych,
 • wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

 

Dzień 2
Prawo pracy zmiany 2018/2019

I .Zasady zawierania umów o pracę. Umowy o pracę a umowy prawa cywilnego.

1. Stosunki pracy a stosunki prawa cywilnego.

2. Cechy stosunku pracy

 • Umowa o pracę a umowa zlecenie
 • Umowa o pracę a umowa o dzieło

3. Konsekwencje niewłaściwej kwalifikacji umów o świadczenie usług (pracy)

4. Charakter prawny umowy o pracę

5. Sposoby zawarcia umownego stosunku pracy. Czy może dojść do zawarcia umowy o pracę per facta concludentia?

6. Forma umowy o pracę. Konsekwencje braku formy pisemnej umowy o pracę

7. Treść umowy o pracę

 • Minimalna treść umowy o pracę
 • Czy negocjacjami stron mogą być objęte inne okoliczności, niewymienione w art. 29 k.p.?
 • Umowy związane z umową o pracę (klauzule autonomiczne do umowy o pracę)
 • Granice swobody ustalania treści stosunku pracy

8. Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z warunkami zatrudnienia.

9. Rodzaje umów o pracę; rodzaje umów terminowych

10. Przesłanki zawierania terminowych umów o pracę

11. Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony (limity)

12. Sposób liczenia terminów umów zawartych na czas określony

13. Aneksowanie umów na czas określony

14. Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony

15. Wyłączenia spod mechanizmu przekształcenia (wyjątki)

 

II. Zmiana treści umowy o pracę (warunków pracy i/lub płacy. Wypowiedzenie zmieniające.

1. W jaki sposób może dojść do stałej zmiany treści umowy o pracę?

2. Instytucja wypowiedzenia warunków pracy i płacy – charakter prawny, cel

3. Skuteczność wypowiedzenia zmieniającego - forma i treść oświadczenia woli pracodawcy o zmianie warunków umowy o pracę

4. Co w praktyce oznacza odpowiednie stosowanie do wypowiedzenia przepisów o wypowiedzeniu definitywnym?

5. Kiedy jest możliwa okresowa zmiana treści stosunku pracy przez pracodawcę? (zmiana warunków pracy jednostronnie przez pracodawcę)

III. Rozwiązanie umowy o pracę

1. Ogólne reguły składania oświadczeń woli prowadzących do rozwiązania umowy o pracę

1.1.Forma i treść oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy

1.2.Kiedy można cofnąć swoje oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

2. Wypowiedzenie umowy o pracę

2.1.Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę

2.2.Co należy rozumieć  przez pojęcia,,okres” i,,termin” wypowiedzenia?

2.3.Czy można rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym w okresie wypowiedzenia?

2.4. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem (wypowiedzeniem zmieniającym) umowy zawartej na czas nieokreślony?

2.5. Czy wystarczającą przesłanką wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest nabycie uprawnień emerytalnych?

2.6. Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie?

2.7. Na czym polega konsultacja wypowiedzenia ze związkami zawodowymi?

2.8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kategorie pracowników podlegający szczególnej ochronie.

2.9. Konstrukcje zakazu wypowiedzenia.

2.10.Kiedy ochrona przed wypowiedzeniem jest wyłączona?

3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

3.1. Przyczyny zwolnień grupowych

3.2. Pojęcie zwolnienia grupowego

3.3. Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika

3.4. W jaki sposób zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika modyfikują   szczególna ochronę trwałości stosunku pracy?

3.5. Uprawnienia pracownika zwolnionego w z przyczyn niedotyczących pracodawcy

4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę

4.1. Przyczyny i tryb zwolnienia

4.2. Co praktycznie oznacza ciężkie naruszenie obowiązków?

4.3. Jakie przestępstwa i kiedy popełniane pozwalają na zwolnienie w trybie bez    wypowiedzenia

4.4. Z trata jakich dokumentów jest związana zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu?

4.5. Forma, terminy i procedura zwolnienia w trybie art. 53 k.p.

5. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym przez pracownika

5.1. Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

5.2. Skutki dla pracownika rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy

IV. Świadectwo pracy

1. Charakter świadectwa pracy

2. Treść świadectwa pracy

3. Termin wydania świadectwa pracy

4. Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika

5. Uzależnienie wydania świadectwa pracy od wniosku lub rozliczenia się

6. Wydanie świadectwa pracy dotyczącego kilku umów

7. Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia

8. Sprostowanie świadectwa pracy

9. Odpowiedzialność z tytułu wystawienia błędnego
10.Uzupełnienie treści świadectwa pracy
11.Odpowiedzialność za niewydanie świadectwa pracy lub jego nieterminowego wydania12.Świadectwo pracy – wyjaśnienia do wzoru

 

V. Czas pracy – planowanie i rozliczanie

1. Normy czasu pracy

1. Pojęcie czasu pracy

2. Okresy wliczane do czasu pracy i okresy niebędące czasem pracy. Podróż służbowa a czas pracy

3. Normy czasu pracy (norma dobowa, tygodniowa i tzw. łączna). Norma a wymiar czasu pracy

4. Podstawowe pojęcia niezbędne w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy

4.1. Doba pracownicza (rozliczeniowa)

4.2. Tydzień pracowniczy  (rozliczeniowy)

4.3. Okres rozliczeniowy

4.4. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

5. Systemy czasu pracy

2. Ustalanie i rozliczanie czasu pracy. Rekompensowanie godzin nadliczbowych

1. Źródła ustalania systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych

2. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy

3. Indywidualne rozkłady czasu pracy

4. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

5. Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych. Zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych

6. Ustawowy, roczny limit godzin nadliczbowych; możliwość ustalenia innego limitu godzin nadliczbowych w roku

7. Zasady udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych

8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 

3. Zarządzanie czasem pracy – zwolnienia od pracy, wyjścia prywatne

1. Weryfikacja obecności w pracy

2. Zasady dokonywania zmian w rozkładach czasu pracy

3. Polecanie dodatkowej pracy

4. Wyjścia prywatne

5. Zgody przełożonego na różne absencje pracowników

 

4. Ewidencja czasu pracy jako podstawa rozliczania czasu pracy. Zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.

1. Jakim celom służy ewidencja czasu pracy i co powinna zawierać? Sposób i zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

2. Tworzenie ewidencji czasu pracy

3. Lista obecności a ewidencja czasu pracy

4. Elementy ewidencji czasu pracy

5. Udostępnianie pracownikowi ewidencji czasu pracy

6. Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy

7. Brak konieczności ewidencjonowania godzin pracy

8. Czas przechowywania ewidencji czasu pracy

 

VI. Urlop wypoczynkowy

1. Zasady prawa urlopowego

2. Zasady udzielania urlopu (urlop pierwszy, urlopy kolejne – zasada proporcjonalności)

3. Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia przy ustalaniu wymiaru urlopu

4. Udzielanie urlopów w wymiarze godzinowym

5. Wpływ nieobecności na urlop wypoczynkowy

6. Zaokrąglenie urlopu do pełnego miesiąca

7. Urlop uzupełniający

8. Podział urlopu na części

9. Plan urlopów wypoczynkowych

10. Możliwe przesunięcie urlopu

11. Konieczne przesuniecie urlopu

12. Niemożność wykorzystania urlopu

13. Odwołanie z urlopu

14. Urlop w okresie wypowiedzenia

15. Najpóźniejsze wykorzystanie urlopu

16. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy (dopuszczalność zamiany urlopu w naturze na formę pieniężną)

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
790.00 netto zł./osobę (971.70 zł. brutto) do: 12-04-2019 godz. 19:00 90.00 zł./osobę
880.00 netto zł./osobę (1 082.40 zł. brutto) od: 13-04-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa

 

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem

-istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu szkolenia.


Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.