Temat:

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp ( II edycja ) [nr 6460]

Termin: 26-04-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne w sferze uprawnień pracowniczych?
 • Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 • Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
 • Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 • Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 • Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 4 pkt 4 KP)?
 • Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
 • Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 • Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
 • Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 • Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 • Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 • Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Czy można pracownika poddać szkoleniu bhp przed zawarciem umowy o pracę?
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 • Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony w 2018 roku?
 • Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 • Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu podróży służbowej?
 • Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega profilaktycznym badaniom okresowym i okresowym szkoleniom bhp?
 • Jak dokonać potrącenie z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 • Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 • Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 • Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 • Czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 KP pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia?
 • Czy pracownik otrzymujący odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
 • Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
 • Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 • Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
 • Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
 • Jaki jest zakres profilaktycznych badań lekarskich pracownika, który sporadycznie używa samochodu do celów służbowych?
 • Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
 • Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 • Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 • Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 • Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 • Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może zapewnić szkła kontaktowe?
 • Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
 • Czy pracownicy tymczasowi są uwzględniani w stanie załogi decydującym o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp?
 • W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 • Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
 • Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego,
 • Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
 • Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
 • Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 • Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 • Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę?
 • Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
 • Czy umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę musi być co roku aneksowana?
 • Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 • Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
 • Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
 • Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji?
 • Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 • Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
Profil uczestników:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 12-04-2019 godz. 19:09 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 13-04-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.