Temat:

PODATKI, ŚRODKI TRWAŁE, RACHUNKOWOŚĆ 2018 - przegląd zmian w przepisach [nr 5410]

Termin: 19-03-2018 do 22-03-2018
Prowadzący:
dr Roman Seredyński

- Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy

Sebastian Twardoch

- doradca podatkowy, prawnik i ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

dr Paweł Selera

- LL.M. - doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT: Vorsteuerabzug und Private Verwendung in Deutschaland und Polen. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą (m. in. w czasopismach specjalistycznych: Umsatzsteuerberater, Internationale Wirtschaftsbriefe). Autor książki: Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010 nagrodzonej główną nagrodą w kategorii Podatki i Finanse w konkursie Złote Skrzydła 2011 „Dziennika Gazety Prawnej”.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Opis:

Dzień 1
Środki trwałe, leasing, sprawozdania finansowe, zmiany w rachunkowości, KSRach i MSSFach


Dzień 2
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok, roczne zamknięcia 2017


Dzień 3
Podatek VAT 2018 – zmiany w VAT na 2018, Split payment, JPK

Program:

Dzień 1
Środki trwałe, leasing, sprawozdania finansowe, zmiany w rachunkowości, KSRach i MSSFach

 1. Wprowadzenie
 2. Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 roku w związku z ustawą o biegłych rewidentach oraz CSR.
  1. Nowe warunki zawierania umowy o badanie sprawozdania finansowego
  2. Przypadki rozwiązania umowy z firmą audytorską
  3. Rotacja firmy audytorskiej dla jednostek zainteresowania publicznego na tle rozwiązań w Unii Europejskiej
  4. Nowy element sprawozdania z działalności jednostki - społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility)
 3. Środki trwałe w świetle regulacji krajowych oraz międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie podatkowym 2017 oraz 2018 roku.
  1. Premia inwestycyjna do kwoty 100.000 zł
  2. Zmiana limitu amortyzacji jednorazowej
  3. Ulga na prace badawczo-rozwojowe
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"
  5. Wycena wartości początkowej
  6. Amortyzacja a optymalizacja obciążeń podatkowych
 4. Leasing środków trwałych w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego.
  1. Leasing operacyjny oraz finansowy
  2. Ustawa o rachunkowości oraz KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
  3. Regulacje w podatku dochodowym
  4. Case study - rozwiązywanie przykładu
 5. Wybrane informacje na temat kierunków zmian w MSR w 2018 roku i kolejnych latach
  1. Konwergencja przepisów prawa bilansowego
  2. Rozpoznawanie przychodów w oparciu o MSSF 15
  3. Kierunki zmian w zakresie leasingu w oparciu o MSSF 16
  4. Pozostałe zmiany
 6. Dyskusja i zakończenie

 

Dzień 2 Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok, roczne zamknięcia 2017

 1. Zamknięcia roczne w podataku dochodowym za 2017 rok
  1. Moment powstania przychodu podatkowego, przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych i przychody kasowe – przyporządkowanie przychodu do właściwego okresu.
  2. Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
  3. Przyporządkowanie kosztów do właściwego okresu, rozliczane kosztów w czasie, koszty wynagrodzeń na przełomie roku.
  4. Korekta przychodów i kosztów we właściwym okresie – zagadnienia problemowe na gruncie zmian z 1 styczna 2016 r.
  5. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe – aktualizacja i spisanie należności
  6. Koszty podatkowe – zagadnienia problemowe, w tym:
   • Straty, szkody i niedobory
   • Kary umowne i odszkodowania,
   • Wydatki na rzecz kontrahentów, działania reprezentacyjne i promocyjne,
   • Koszty gotówkowe,
   • Koszty nieudokumentowane – problematyka pustych faktur.
  7. Zmiany wprowadzone w 2017 r. – jednorazowa amortyzacja i podatek u źródła od biletów lotniczych.
 2. Zmiany w podatku CIT na 2018 r.
  • Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z wynikiem na działalności operacyjnej.
  • Całkowita zmiana przepisów ograniczających wysokość odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych (dotyczy kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek zaciąganych w ramach tzw. „cienkiej kapitalizacji”).
  • Nowe ograniczenia limitujące koszty związane z zakupem niektórych usług o charakterze niematerialnym (np. zakup usług doradczych, księgowych, badania rynku, korzystania ze znaku towarowego).
  • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie Podatkowych Grup Kapitałowych.
  • Doprecyzowanie pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów” w kontekście zasad potrącalności tzw. kosztów pośrednich (bardzo ważna zmiana dla wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe).
  • Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy nagród i premii na rzecz pracowników finansowanych z zysku po opodatkowaniu).
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących zasady ustalania kosztów podatkowych w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności (w tym jej aportu do spółki), dokonywania odpisów aktualizujących oraz jej umorzenia (np. jak ustalić koszt przy sprzedaży wierzytelności własnej, czy kosztem tym może być np. podatek VAT?).
  • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości.
  • Modyfikacja zasad ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (w tym rozciągnięcie tych zasad na przypadki przekazań nieodpłatnych).
  • Zmiany w Ordynacji podatkowej od 2018 roku.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.

 

Dzień 3 Podatek VAT 2018 – zmiany w VAT na 2018, Split payment, JPK

 1. Podzielona płatność - VAT zmiany mające obowiązywać od 1.4.2018 (etap: projektu - Sejm RP)
  1. pojęcie podzielonej płatności w projekcie ustawy
  2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”
  3. dobrowolność i zakres zastosowania
  4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
  5. System zachęt:
   • brak sankcji VAT
   • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
   • przyspieszony zwrot VAT
   • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
  6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
  7. zaliczki a podzielona płatność
 2. Jednolity Plik Kontrolny ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
  1. Jednolity Plik Kontrolny – podstawy prawne, zmiany w Ordynacji podatkowej
  2. struktury JPK i ich analiza
  3. ewidencja VAT (JPK_VAT) jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego
   • od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
   • dane wymagane w ewidencji i zmiany od 1.1.2017 r.
   • korekty ewidencji i pomyłki
   • okresy sprawozdawcze
   • kontrola podatkowa a JPK_VAT
   • pozostałe struktury JPK zwłaszcza w kontekście VAT
   • odpowiedzialność podatnika a JPK
  4. pozostałe struktury JPK składane na żądanie – od kiedy obowiązują?
  5. JPK_WB strukturą automatyczną?
 3. Pozostałe zmiany planowane na rok 2018  
  1. planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych – czy i kiedy wejdzie w życie e-paragon?
  2. weryfikacja podatników – aktualizowana na bieżąco baza MF
  3. zmiany w uldze na złe długi
  4. zmiany w zwrocie VAT
  5. zaświadczenie dotyczące kontrahenta i jego rozliczeń – uchylenie tajemnicy skarbowej
 4. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2017 r.
  1. zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
  2. nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
  3. poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
  4. zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
  5. usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
  6. opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
  7. przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji – okresy przejściowe
  8. świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.
 5. Powrót sankcji VAT i nowe sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania VAT:
  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowej,
  2. sankcja w wysokości 100% zaległości – przypadki i zakres ustanawiania,
  3. zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r. a sankcja 30%,
  4. sankcje VAT a prawo UE,
  5. sankcje związane z tzw. ulgą na złe długi
  6. redukcja sankcji VAT do 20 %
  7. unikanie sankcji VAT – metodologia postępowania
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne – zmiany k.k.s. i k.k.)
  1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
   • pojęcie „dokonania dostawy” a sprzedaż towarów
    • moment dokonania dostawy przy dostawie transportowej/spedycyjnej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie kurierskiej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie nieruchomej
    • moment dokonania dostawy dla towarów wraz z instalacją i montażem
   • pojęcie „wykonania usługi”
   • wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia.
   • zakres zmian w systemach firmy
  2. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
   • wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
   • moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego – otrzymanie należności
   • obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym (definicja świadczenia ciągłego), usługi mediowe a obowiązek podatkowy
   • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano - montażowych,
   • obowiązek podatkowy w przypadku usług finansowych
   • pozostałe świadczenia dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał w sposób szczególny  
   • eksport i import usług a obowiązek podatkowy – czy zawsze decyduje moment wykonania usługi?
   • eksport towarów a obowiązek podatkowy
   • zmiany 2017 w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w zakresie faktur wadliwych i nierzetelnych
 7. Odliczenie podatku naliczonego
  1. prawo do odliczenia – aspekty czasowe
  2. wyłączenia w prawie do odliczenia – wadliwość faktury
  3. odliczenie podatku naliczonego przy WNT – zmiany 2017 r.
  4. odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – zmiany 2017
  5. odliczenie a sankcje VAT
  6. świadczenia złożone i odliczenia VAT a różne stawki na fakturze 
 8. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) do: 09-03-2018 godz. 22:00 150.00 zł./osobę
2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) od: 10-03-2018

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 18 marca 2018r. od godz. 14.00
Do dnia 21 marca 2018r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 18.03, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 21.03)
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.