Temat:

PRAWO PRACY 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
3-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK [nr 6203]

Nowość PROMOCJA

Termin: 26-05-2019 do 29-05-2019
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Mercure Kasprowy
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: ul. Szymaszkowa,
Strona www: www.kasprowy.pl/konferencje/oferta-konferencyjna
Program:

Dzień I
Od zatrudnienia do zwolnienia oraz PPK

 

1. Zasady zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

 • Zakres umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia
 • Elektronizacja akt osobowych
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

2. Umowy cywilnoprawne w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.

 • Dzieło a zlecenie
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia?
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
 • Jakich argumentów używa ZUS przy podważaniu umów o dzieło?
 • Kontrakty menedżerskie
 • Samozatrudnienie
 • Minimalne wynagrodzenie przy zleceniu
 • Ustalanie godzin świadczenia usług
 • Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia

3.Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia

 • Aneks do umowy o pracę (porozumienie zmieniające)
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy


4. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Możliwości rozwiązania stosunku pracy
 • Przekazywanie oświadczeń woli o zwolnieniu
 • Określanie przyczyn zwolnienia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Możliwość skrócenia okresów wypowiedzenia
 • Ochrona przed zwolnieniem (w tym ochrona przedemerytalna)
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Świadectwo pracy
 • Informacja o przechowywaniu akt osobowych

 

5. Pracownicze plany kapitałowe

 • Obowiązki pracodawcy związane z PPK
 • Dobrowolny charakter PPK
 • Składka opłacana przez pracodawcę
 • Składka opłacana przez pracownika
 • Dopłaty Skarbu Państwa

 

 

Dzień II
Czas pracy, urlopy, szczególne uprawnienia pracownicze, ZFŚS, zajęcia komornicze

 

6. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym

 • Normy pracy i odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Harmonogramy pracy
 • Najczęściej występujące problemy przy ustalaniu czasu pracy

 

7. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania innych urlopów
 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
 • Dokumentowanie nieobecności pracowniczych

8. Uprawnienia rodzicielskie

 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Urlop ojcowski
 • Łączenie urlopu z pracą
 • Odroczenie części urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie czasu pracy
 • Ochrona przed zwolnieniem

9. Uprawnienia związane z niepełnosprawnością

 • Skrócony wymiar czasu pracy
 • Brak możliwości odbioru godzin
 • Ograniczenia w zatrudnieniu
 • Przerwa na gimnastykę
 • Dodatkowy urlop
 • Wolne na zabiegi

10. ZFŚS

 • Osoby uprawnione
 • Różnicowanie świadczeń
 • Czy każde świadczenie należy różnicować

11. Ochrona wynagrodzeń za pracę

 • Ogólne zasady ochrony wynagrodzeń
 • Potrącenia komornicze ze stosunku pracy
 • Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych (nowe zasady 2019)
 • Potrącenia komornicze w przypadku samozatrudnienia
 • Potrącenia komornicze z zasiłków

 

Dzień III
Warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 

Akta osobowe od 1 stycznia 2019 r.

 • nowy podział akt osobowych na części – A, B, C, D – jakie dokumenty przechowywać w poszczególnych częściach akt,
 • dokumentacja w częściach powiązanych tematycznie - wyjaśnienie,
 • numerowanie i chronologia dokumentacji w aktach nadal obowiązujące,
 • zasady usuwania dokumentacji z poszczególnych części akt,
 • jaką dokumentację należy prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika - zasady,
 • ewidencja czasu pracy – nowe zasady - cztery obowiązkowe elementy,
 • karta ewidencji czasu pracy – nowe reguły,
 • dokumentacja związana z korzystaniem przez pracownika z urlopu wypoczynkowego,
 • lista płac – termin i sposób odbioru wynagrodzenia przez pracownika,
 • dokumentacja związana z odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej,
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie akt osobowych.

 

Czas pracy – przypomnienie podstawowych zasad

 1. harmonogram czasu pracy: kiedy ustalać, w jakiej formie, jak zmieniać, zasady przekazywania pracownikom,
 2. lista obecności – nie dla każdego pracodawcy; różnice pomiędzy ewidencją czasu pracy a kartą ewidencji czasu pracy i listą obecności,
 3. zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu czasu pracy pracowników w kontekście wykroczeń przeciwko prawom pracownika:
 •  na czym polega naruszenie przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy,
 • kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe, a kiedy tygodniowe,
 • różnice pomiędzy godzinami nadliczbowymi, a godzinami ponadwymiarowymi – możliwość wystąpienia godzin nadliczbowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • różnice w rozliczaniu nadgodzin przypadających: w dni wolne harmonogramowo, w „sobotę”, w niedziele, w święta, w dni wolne za pracę w niedziele, w dni wolne za pracę w święta a nowa karta ewidencji czasu pracy,
 • zasady rekompensowania nadgodzin czasem wolnym poza przyjętym okresem rozliczeniowym.

 

Jakich informacji można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a jakich od pracownika od 1 stycznia 2019 r.

 • kwestionariusz osobowy – obowiązek przekazania kandydatowi/pracownikowi do wypełnienia czy wybór pracodawcy,
 • jakich informacji można żądać od kandydata do pracy na etapie jego ubiegania się o zatrudnienie – część A akt osobowych,
 • jakich informacji można żądać od pracownika – część B akt osobowych,
 • kiedy zgoda na podanie danych osobowych jest konieczna a kiedy można żądać podania danych osobowych od kandydata na pracownika i pracownika bez uzyskania ich zgody -  dane biometryczne, numer PESEL, numery telefonów, zaświadczenia o niekaralności itp. – odpowiedzi na kłopotliwe pytania,

 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – reguły obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej w praktyce – akta osobowe, dokumentacja płacowa, dokumentacja osobowa,
 • postać papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej – pojęcie, różnice, zasady przechodzenia z jednej postaci w drugą,
 • termin przechowywania dokumentacji pracowniczej – trzy grupy zatrudnionych – 50 lat, 10 lat, 50 lat / 10 lat, 
 • zasady przekazywania pracownikom informacji dotyczącej odbioru dokumentacji
 • terminy, osoby uprawnione do odbioru, reguły doręczenia informacji,
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej – konieczność czy wybór pracodawcy,
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 

Umowa o pracę

 • przekroczenie limitów 33 miesięcy i 3 umów – przekształcenie umowy o pracę
 • na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony – zasady postępowania,
 • różnice pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony a rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • informacja o warunkach zatrudnienia – wskazanie najczęściej popełnianych błędów,
 • skutki przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji bądź jej braku.

 

Świadectwo pracy

 1. uporządkowanie zasad obowiązujących przy wydawaniu świadectwa pracy:
  • definitywne rozstanie,
  • zatrudnienie jedno po drugim,
  • wniosek pracownika,
  • wykroczenia związane ze świadectwem pracy,
 2. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia – obowiązek czy wybór,
 3. omówienie problemowych elementów świadectwa pracy.

 

Monitoring na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

 • kiedy można wprowadzić monitoring zakładu pracy,
 • jakich pomieszczeń nie można obejmować monitoringiem,
 • informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
 • monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

 

Umowy zlecenia – omówienie 4 zasad prawidłowego wypłacania wynagrodzenia oraz prawidłowego zatrudnienia

 • informacja o liczbie przepracowanych godzin,
 • obniżenie minimalnej stawki godzinowej,
 • niewypłacenie minimalnej stawki godzinowej,
 • obowiązek przechowywania dokumentacji,
 • odpowiedzialność wykroczeniowa.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 100.00 netto zł./osobę (2 583.00 zł. brutto) do: 13-05-2019 godz. 18:00 150.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 14-05-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 maja 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 29 maja 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ),

RABATY - przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z firmy


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.