Temat:

BILANS 2023 - PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8463]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW, potwierdzone

Termin: 21-11-2023 do 23-11-2023
Godziny zajęć: 09:30 - 15:00
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A.
Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Aleksander Gniłka

- doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

Renata Marek

- ekspert w obszarze podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Trener Ministerstwa Finansów. Od ponad 20 lat przeprowadza szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników aparatu skarbowego, księgowych, biegłych rewidentów, lustratorów

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Conrad Comfort ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Josepha Conrada 29 A
Opis miejsca:

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS.

Conrad Comfort to nowe miejsce na hotelowej mapie Krakowa. Obiekt docenią wszyscy ceniący spokój, komfort, przyjazną obsługę oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Dzięki wygodnej lokalizacji Conrad Comfort jest doskonałym miejscem pobytu zarówno dla Gości przyjeżdżających do Krakowa w interesach, turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Wstęp:

Serdecznie zapraszamy na 3 dniowe szkolenie AKCJA BILANS 2023.
Nasi eksperci omówią praktyczne kwestie zamknięcia roku 2023 oraz zmiany w przepisach podatkowych na 2024 rok.

UWAGA
- możliwy udział w wybranym module szkoleniowym
- możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem

Opis:

PLAN ZAJĘĆ:

DZIEŃ 1:
Bilans 2023 - sprawozdania finansowe za 2023
prowadzi: Pani Grażyna Machula

DZIEŃ 2:
CIT, PIT w 2023r. w ramach akcji Bilans 2023 oraz zmiany na 2024 rok
prowadzi: Pan Aleksander GniłkaDZIEŃ 3:
Podatek VAT w 2023 roku - podsumowanie
prowadzi: Pani Renata Marek

Program:

DZIEŃ 1:
Bilans 2023 - sprawozdania finansowe za 2023

Moduł I Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości

a)      Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)

b)      Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro

c)      Zmiany w ustawie o rachunkowości. w tym przechowywanie sprawozdań,,elektronizacja sprawozdań finansowych- problemy, spójność z zasadami polityki  rachunkowości

d)      Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach

e)      Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)

f)        Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości

g)      E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

h)      Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

i)        Uwzględnienie w zamknięciu roku zagadnienia kontynuacji działania – KSR 14

j)        Zmiany w ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych na rok 2023. Projektowane zmiany w prawie bilansowym- podsumowanie

 

Moduł II Charakterystyka regulacji KSR 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów

 1. Wprowadzenie, cel, terminy obowiązywania

a)      Cel  wprowadzenia standardu  oraz konieczność zastosowania ( obowiązek od 2023);

b)      Zakres obowiązywania standardu kategorie  przychodów ze sprzedaży dóbr, uproszczenia;

c)      Kluczowe definicje;

 1. Rozpoznawanie przychodów, warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży dóbr

a)      Ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr;

b)      Analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr oraz treść ekonomiczna transakcji ; 

c)       Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą;  

d)      Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych;  

e)      Przekazanie nabywcy znaczących korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem ;  

f)        Wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy  

g)      Uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr  

h)      Uwzględnianie ryzyka związanego z przychodami, w tym ryzyka kredytowego  

i)        Umowy wieloelementowe (  zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy, przypisanie wynagrodzenia za wykonanie umowy sprzedaży do poszczególnych jej elementów, ujęcie przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy sprzedaży;  

j)        Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia. 

 1. Zagadnienia szczegółowe- umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach

a)      Problem pośrednik (agent) / główny wykonawca (zleceniodawca) ;

b)      Sprzedaż komisowa;

c)      Sprzedaż warunkowa;

d)      Sprzedaż ze wstrzymaną dostawą;

e)      Programy lojalnościowe;

f)        Sprzedaż promocyjna;

g)      Transakcje barterowe;

h)       Przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji;

i)        Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

 1. Zmniejszenia przychodów

a)      Pomniejszenie przychodów o zwroty; 

b)      Sprzedaż wysyłkowa;. 

c)      Rabaty i opusty ( rodzaje, klasyfikacja, uwzględnianie);

d)      Dodatkowe ustalenia umów sprzedaży - pomniejszenia przychodów, czy zwiększenie kosztów; 

e)      Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.

 1. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy
 2. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym 
 3. Powiązanie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przychodów z klientami.


Moduł III Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

1.  Zagadnienia ogólne - charakterystyka

a)       Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)

b)       Wycena bilansowa- zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6

c)       Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)

d)       Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR

e)       Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości

f)        Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

g)       Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym

h)       Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

i)         Wybrane zagadnienia inwentaryzacji

2.  Zagadnienia szczegółowe- charakterystyka

a)      Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów

b)      Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

c)      Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

d)      Rachunek przepływów pieniężnych

e)      Zestawienie zmian w kapitale

f)        Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

g)      Sprawozdanie finansowe w niestabilnym otoczeniu - Rekomendacja Komitetu Standardów dotycząca sprawozdania finansowego w obie wojny na Ukrainie

 

DZIEŃ 2:
CIT, PIT w 2023r. w ramach akcji Bilans 2023 oraz zmiany na 2024 rok


 1. Podatki dochodowe w 2023 roku.
  • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
  • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy  opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
  • minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
  • spółki holdingowe,
  • wybrane ulgi podatkowe w podatkach dochodowych (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację),
  • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
  • zmiany w temacie cen transferowych,
  • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
  • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
  • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
  • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych od 2023r. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
  • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
  • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
  • formy opodatkowania przedsiębiorców,
  • wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,
  • ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
  • zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,
  • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
  • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
  • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
  • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
  • umowy zlecenia z cudzoziemcami.
  • zakwaterowanie pracowników,
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.

 2. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
  • ograniczenia w rozliczaniu strat,
  • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
  • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
  • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
  • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
  • korekty kosztów i przychodów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku,
  • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.

 3. Pytania uczestników, dyskusja.


DZIEŃ 3:
Podatek VAT w 2023 roku - podsumowanie

 

I. Zmiany w podatku VAT, które weszły w życie w ramach pakietu SLIM VAT 3 (od 1 lipca 2023)- analiza skutków na przykładach

 

II. Zmiany w podatku VAT, które weszły w życie w dniu 1 września 2023 – przykłady stosowania

 

III. Wybrane wyroki WSA i NSA, pisma SZEFA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, wystąpienia MINISTRA FINANSÓW oraz interpretacje indywidualne DYREKTORA KIS – wydane w 2023, których nie powinno się przeoczyć a dotyczące m.in.:

 

 • odszkodowań  i kar w aspekcie VAT
 • używania samochodów
 • faktur zaliczkowych
 • zwolnienia z podatku VAT
 • zakupu artykułów spożywczych dla pracowników
 • prywatnego najmu
 • dostawy nieświadomej na rzecz oszusta

 

IV. DATA WYSTAWIENIA  a DATA OTRZYMANIA faktury wystawionej przy użyciu KSeF:

 

 • analiza zagadnienia
 • prezentacja wydanej  interpretacji
 • jakie daty należy wprowadzać do JPK_V7
 • przykłady

 

V. Polski podatnik przemieszcza towar na teren innych krajów Unii Europejskie:

 

 • WDT -  analiza pojęcia, warunki, stawka, fakturowanie, fakturowanie przez KSeF
 • przemieszczenie nietransakcyjne własnych towarów – analiza, dokumentowanie, stawka 0% czy 23%?
 • dostawa towaru  do UE wraz z montażem – analiza operacji, sposób wykazywania w JPK, dokumentowanie, fakturowanie przy pomocy KSeF
 • dostawa towaru w ramach procedury call-off-stock   
 • warunki jakie muszą być spełnione, dokumentowanie, fakturowanie


 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 650.00 netto zł./osobę (2 029.50 zł. brutto)
dwie i więcej 1 590.00 netto zł./osobę (1 955.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej,
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.