DANE OSOBOWE OPIS MINIATURKA
- licencjonowani doradcy podatkowi i biegły rewident
- Ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych

- Wybitny ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli OIP w Katowicach, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Członek Kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu.

Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych

- prawnik,audytor, konsultant wiodących kancelarii prawnych

prawnik, audytor, ceniony konsultant ds. ochrony danych osobowych w wiodących kancelariach prawnych, podmiotach gospodarczych, uczelniach, jednostkach sektora administracji publicznej, placówkach oświatowych i medycznych.
Potrafi w dosko­nały spo­sób prze­ka­zać wie­dzę oraz liczne, tak cenione przez kur­san­tów, prak­tyczne wska­zówki, nie­zbędne przy prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Adrian Artowicz
- doradca podatkowy, dyrektor departamentu

- doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatków bezpośrednich w spółce doradztwa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego. Autor i współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo - administracyjną. Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Paweł Babicz
- kierownik Zespołu Cen Transferowych w spółce doradczej, prawnik

- Kierownik Zespołu Cen Transferowych w spółce doradczej - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych

Marta Bargiel
- prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.. Posiada doświadczenie szkoleniowe, z powodzeniem prowadzi audyty z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełni funkcję ABI, co pozwala jej na łączenie rozległej wiedzy teoretycznej wyniesionej z Biura GIODO z praktyką

- biegli rewidenci, stali współpracownicy naszej firmy

biegli rewidenci, stali współpracownicy naszej firmy

Dominik Biel

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz publikacji z zakresu rachunkowości.

Tomasz Biel

- doradca podatkowy i prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Wieloletni partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w renomowanych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego. Uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych. Przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej). Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

M. Krzysztof Bukowski
- specjalista w zakresie zarządzania, psychologii organizacji i prawa pracy

- specjalista w zakresie zarządzania, psychologii organizacji i prawa pracy. W latach 1998-2006 dyrektor personalny STAR FOODS S.A., wcześniej kierował strukturami personalnymi m.in. CORMAY S.A., UNIPROM S.A., KAMIS-PRZYPRAWY S.A. oraz BRABORK Sp.z o.o. Finalista I edycji konkursu RZECZPOSPOLITEJ i BIGRAMU na Dyrektora Personalnego Roku. Były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychologii PAN – Pracowni Badań nad Podejmowaniem Decyzji i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi firmę działającą w zakresie doradztwa organizacyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, prawa pracy oraz psychologii biznesu

- cenieni eksperci z zakresu MSR/MSSF, stali współpracownicy naszej firmy

- cenieni eksperci z zakresu MSR/MSSF, stali współpracownicy naszej firmy

 

- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

- cenieni eksperci z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

- cenieni eksperci z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy

Cenieni  eksperci, stali współpracownicy naszej firmy

- ceniony doradca podatkowy

- ceniony doradca podatkowy

- ceniony ekspert, stały współpracownik naszej firmy

- ceniony ekspert, stały współpracownik naszej firmy

ceniony specjalista w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych

ceniony specjalista w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych

- Ceniony specjalista z tematyki PDOP

- Ceniony specjalista z tematyki PDOP

- Certyfikowany Inżynier Konsultant FIDIC

- ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) jako członek Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR) oraz członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w zakresie konstrukcyjnym; Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC.
Członka zespołu Inżyniera Kontraktu rozpoczął od 1990 roku. Specjalizuje się w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC. Posiada bogate doświadczenia w zakresie pomocy technicznej i doradztwie dla państwowych instytucji wdrażających oraz bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów infrastrukturalnych, transportowych, kubaturowych i społecznych - finansowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej: Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza (w Polsce i Rumunii), ISPA, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- doradca podatkowy

doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika \"Rachunkowość\".

Andrzej Chromiec

Konsultant, doradca, wdrożeniowiec, trener, posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji. Do 2009 roku – Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Realizuje w szczególności projekty w zakresie:
- analizy bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych)
- szkoleń w obszarze bezpieczeństwa Informacji (w tym ochrony danych osobowych)
- wdrożeń Systemów Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
- występowania jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji
- analizy technicznej narzędzi informatycznych w kontekście bezpieczeństwa.
Kwalifikacje i umiejętności:
Posiada wykształcenie wyższe: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu  – Wydział Zarządzania i Marketingu  – Ekonomia w zakresie informatyki
Od 2006 – Audytor systemów zarządzania jakością
Od 2009 – Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (TÜV Hessen)
Od 2009 – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem

- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA MENADŻERA HR (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W OCHRONIE ZDROWIA (WARSZAWA, WIP, 2016); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku.

- ekspert w dziedzinie rachuby płac, zagadnień twardego i miękkiego HR

prawnik, doświadczony praktyk, który będąc szefem działu personalnego, przez 10 lat na co dzień zajmował się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac; (ukończone studia prawnicze, MBA dla kadry HR, podyplomowe studia z psychologii zarządzania personelem). Autor i współautor wielu książek z zakresu rachuby płac i kilkuset publikacji dotyczących zagadnień twardego i miękkiego HR, prawa pracy i podatków. Audytor HR, szkoleniowiec i wykładowca m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi.

mec Zbigniew Cieślak

– ekspert z zakresu prowadzenia kancelarii i archiwizacji dokumentacji

– archiwista z wieloletnim stażem. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Posiada ponad 20-letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Z uprawnieniami I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja.

- ekspert z zakresu prowadzenia biurowości, kancelarii i archiwizacji dokumentacji

czynny archiwista z wieloletnim stażem. Ekspert i praktyk z zakresu archiwizacji dokumentacji aktowej i technicznej. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Specjalizuje się w opracowywaniu aktów normatywnych dla firm m.in.– „Instrukcji kancelaryjnych”, „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum lub składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją”, „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”. Publikuje artykuły do „Finanse - kariera”, „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

- ekspert z zakresu prowadzenia biurowości, kancelarii i archiwizacji dokumentacji

czynny archiwista z wieloletnim stażem, ekspert, teoretyk i praktyk z zakresu stosowania dokumentacji aktowej i technicznej. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Członek - Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autorka „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”, „Instrukcji Kancelaryjnej”, „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt” oraz artykułów – „Zdaniem eksperta”.

Teresa Curzytek
- ekspert z zakresu prowadzenia biurowości, kancelarii i archiwizacji dokumentacji

trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych.

Posiada wykształcenie administracyjne, psychologiczne certyfikaty: trenera NLP, Ochrony Informacji Niejawnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Tworzy akta normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. „Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt”, „Instrukcję Kancelaryjną”, „Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w jednostce organizacyjnej.

Publikuje artykuły do „Finanse – kariera” - „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”.

 

- ekspert z zakresu prowadzenia biurowości, kancelarii i archiwizacji dokumentacji

trener, ewaluator programów szkoleniowych i pracy innych trenerów. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, pisemnej w wersji papierowej i elektronicznej, asertywności, savoir-vivre´u. Ekspert z zakresu prowadzenia biurowości, kancelarii i archiwizacji dokumentacji. Posiada dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Wysoko oceniany szkoleniowiec.

- prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W latach 2012-2013 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Jako współpracownik pierwszego w Polsce portalu internetowego poświęconego danym osobowym, jest autorem artykułów o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Od kilku lat prowadzi audyty i szkolenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

- archiwista, specjalista z doświadczeniem z zakresu postępowania z dokumentem elektronicznym
doradcy podatkowi, stali współpracownicy naszej firmy

doradcy podatkowi, stali współpracownicy naszej firmy

- doradca podatkowy, agent celny

doradca podatkowy, agent celny, prawnik, absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni pracownik i współpracownik polskich firm doradztwa podatkowego. Obecnie, wykonuje wolny zawód doradcy podatkowego i agenta celnego. Autor i współautor licznych publikacji prasowych między innymi z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca problematyki w szczególności prawa celnego oraz podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego.

- Specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych

- wieloletni praktyk i wykładowca – od 1976r. zajmuje się zawodowo problematyką ubezpieczeń społecznych, szczególnie zagadnieniami dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych. Jest współautorką kilku pozycji książkowych. Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce emerytur i rent - stała współpraca z kilkoma wydawnictwami (ABC, Infor, Beck, Dashofer, Wiedza i Praktyka) i czasopismami (Służba Pracownicza, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych)

- eksperci z zakresu prawa ochrony danych osobowych

- eksperci z zakresu prawa ochrony danych osobowych

 

- doświadczony i uznany ekspert w zakresie podatku VAT

- doświadczony i uznany ekspert w zakresie podatku VAT, wieloletni trener, obecnie kierownik Wydziału Podatków Pośrednich w organach skarbowych, wykładowca problematyki podatku od towarów i usług

Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

wieloletni główny specjalista w MRPiPS

 - specjalista prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autor opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

- specjalista w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

- ekspert z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Autor i współautor publikacji i artykułów poświęconych tematyce emerytur i rent. W prowadzonych szkoleniach skupia się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale i na zagadnieniach praktycznych, wyjaśniając skomplikowane rozwiązania prawne w sposób zrozumiały dla uczestników.   

Dorota Gąsior

- Specjalistka w zakresie komunikacji z ZUS w ramach działalności gospodarczej

Aleksander Gniłka

- doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

- doradca podatkowy

- doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

- trener zarządzania, tutor, coach

- trener zarządzania (SKiTZ MATRIK w Krakowie), tutor, coach (COME UW), metodyk e-learningu (UW), pedagog z ponad 25-letnim stażem; certyfikowany Praktyk NLP i Time Line TherapyTM – specjalizuje się w coachingu wg. amerykańskiej metody Time Line Therapy TM  Teda Jamesa.., absolwentka Wydziału Humanistycznego (UP Kraków), Zarządzania i Komunikacji Społecznej (UJ Kraków), Fizyki i Techniki Jądrowej (AGH Kraków) oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (UW). Prowadzi autorskie projekty szkoleniowe: STREFA VIP, „Od pasji do sukcesu”, „Kobietą być...” i wiele innych.

 

Iwona Gołąb-Kobylińska

Informatyk, absolwentka Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Ochrony informacji niejawnych i administracji bezpieczeństwa informacji na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe  w zakresie BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, posiada kwalifikacje pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia zrealizowane na  Wydziale Humanistyczno-Społecznym w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, posiada Certyfikat – Auditor wewnętrzny QMS i ISMS, Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Od parunastu lat czynnie związana z tematyką ochrony danych osobowych, ABI. Doświadczenia we wdrażaniu systemów ERP. Właściciel firmy szkoleniowo – doradczej w zakresie ochrony danych osobowych.

- audytor wewnętrzny QMS i ISMS, ABI

ABI. Posiada Certyfikat – Auditor wewnętrzny QMS i ISMS, Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Informatyk, absolwentka Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Ochrony informacji niejawnych i administracji bezpieczeństwa informacji na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe  w zakresie BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, posiada kwalifikacje pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia zrealizowane na  Wydziale Humanistyczno-Społecznym w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Doświadczenia we wdrażaniu systemów ERP.
Obecnie jest w trakcie otwartego przewodu doktorskiego w zakresie zarządzania informacją.

Jakub Gołębiewski
konsultant Zespołu Cen Transferowych w spółce doradczej, prawnik

prawnik, młodszy Konsultant Podatkowy w Zespole Cen Transferowych w firmie doradczej. Specjalizuje się w sporządzaniu dokumentacji podatkowej do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiada doskonałe zdolności interpersonalne; łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność słuchania i przekazywania treści.

Marcin Jakub Górski

– autor bestselerowej książki wydanej nakładem Woltetrs Kluwer zatytułowanej \"Ceny transferowe protokół kontroli\". Ekonomista, uznany praktyk oraz doradca z zakresu cen transferowych i optymalizacji podatkowej. Doświadczony i ceniony wykładowca cen transferowych, którego wiedza i doświadczenie w zakresie m.in. tworzenia i rewizji analiz porównawczych (benchmarking study) była wykorzystywana przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Izby Skarbowe oraz Urzędy Kontroli Skarbowej z obszaru całego kraju. Zdobywał doświadczenie zawodowe między innymi pracując dla administracjipaństw zachodnich. Były pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

 

W trakcie kariery zawodowej zajmował się cenami transferowymi również z poziomu Ministerstwa Finansów gdzie był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie kontroli decyzji Ministra Finansów dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA). Członek Centrum Kompetencyjnego do spraw cen transferowych i przerzucania dochodów – optymalizacji podatkowej, funkcjonującego w ramach struktur Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Koordynował kontrole podatkowe w obszarze cen transferowych z całej Polski. Prowadził na rzecz organów podatkowych oraz skarbowych wielodniowe szkolenia i warsztaty na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, dotyczące praktycznego stosowania Wytycznych OECD oraz przepisów krajowych z zakresu cen transferowych. Jako przedstawiciel polskiej administracji skarbowej był uczestnikiem spotkań z przedstawicielami europejskich administracji podatkowych, ekspertami w tematyce cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej. Uczestnik programu Economy&Society, Lancaster University oraz programów rozwojowych stworzonych przez finansistę i fundatora Georga Sorosa. 

- doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Henryk Grychtoł

- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

- prawnik, specjalista prawa pracy

- doświadczony prawnik. Uczestnik procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy, których odbiorcami są przede wszystkim pracownicy działów kadr, osoby zarządzające

Krzysztof Hanuszek

- prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatków i opłat lokalnych oraz niemieckiego i brytyjskiego prawa podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń podatkowych, współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego min. dla Rzeczpospolitej

Krzysztof Hryniewiecki
- informatyk

- informatyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Université Catholique de Louvain. Przez ponad 20 lat zajmował się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Autor wielu programów komputerowych. Jako szef działów programistyczno-wdrożeniowych kierował dostosowywaniem programów komputerowych do indywidualnych potrzeb klientów. Tworząc od podstaw departament wsparcia technicznego IT osobiście prowadził rekrutację i negocjował z pracownikami pakiety wynagrodzeń. Przez ponad 6 lat pełnił funkcje członka zarządu w firmach związanych z technologią IT. Autor wielu publikacji z zakresu sformalizowanej matematyki publikowanych w Formalized Mathematics. Członek Założyciel Stowarzyszenia Użytkowników Mizara. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

- specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

- specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także w ostatnich latach w dziedzinie szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne) oraz prawa pracy. Wieloletni wykładowca współpracujący z cenionymi na rynku firmami szkoleniowymi. Współpracownik wydawnictw specjalistycznych Verlag Dashoffer (poradnik \"kadry i Płace\"), Wiedza i Praktyka (\"Płace w firmie\"), Wolter Kluwers (poradnik MERITUM - Ubezpieczenia społeczne 2008, 2009, 2010). Autor i współautor wielu opracowań dla specjalistycznych periodyków.

- prawnik, ekspert d/s emerytur i rent, pracownik Centrali ZUS
Maciej Janicki

– prawnik, długoletni pracownik administracji publicznej – na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych

mec. Beata Janik
radca prawny

doświadczony pracownik samorządowy, radca prawny, kierownik Biura Prawnego w Urzędzie Miasta, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, autorka książki \"Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej\", posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Janiszewski
- trener, audytor, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji

- doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, trener i audytor,  Aplikant Radcowski, Członek Stowarzyszenia ISOC Polska. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych). Twórca bloga poświęconego ochronie danych osobowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie szkoleniowe.

dr Zbigniew Januszek
- wybitny ekspert i ceniony wykładowca

- wybitny ekspert i ceniony wykładowca, autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, redaktor naczelny periodyku „Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez całe swoje życie zawodowe zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych.

- wybitny specjalista z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

- wybitny ekspert i ceniony wykładowca, autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, redaktor naczelny periodyku „Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez całe swoje życie zawodowe zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych.

Joanna Jarzmik
- specjalista w zakresie podatku PIT

- specjalista w zakresie podatku PIT

Przemysław Jeżek

- specjalista z zakresu prawa pracy i płac z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku\" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010-2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach \"Ubezpieczeń i Prawa pracy\" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z wydawnictwem INFOR, jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Trener z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący szkolenia oparte na warsztatach praktycznych.
Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

- specjalista, szkoleniowiec z zakresu kadr i płac
- Specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

- Specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach pracy wykonywanej w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych związanych z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy. Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów kadr oraz pracodawców.

Katarzyna Jędrzejewska

- od 2009 r. zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwia Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach pracy wykonywanej w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych związanych z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy. Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów kadr oraz pracodawców.

- radca prawny, doświadczony pracownik administracji publicznej

- radca prawny, doświadczony pracownik administracji publicznej. Posiada długoletnią praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy. W prowadzonych zajęciach wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy zawodowej, którą przekazuje w sposób zrozumiały dla uczestników, na przykładach, w miłej atmosferze, dając wskazówki pozwalające pogodzić przepisy prawa z potrzebami przedsiębiorców

- ekspert w zakresie ochrony danych osobowych
- trener HR

doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr, płac, socjalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pracownik Socjalny. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes oraz licznych kursów i szkoleń.

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

- trener i wykładowca szkoleń w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Przez okres ostatnich lat wykładowca przeprowadził ponad 1500 szkoleń z zakresu: prawa pracy, ZUS, wyliczania wynagrodzeń itp., w których wzięło udział ponad 20 tys. słuchaczy. Stały współpracownik naszej firmy.

 

Anna Kiersnowska-Drzewiecka
- doradca podatkowy, prawnik, dyrektor działu podatków bezpośrednich w międzynarodowej spółce doradczej

- Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.

Waldemar Knap
- prawnik

prawnik, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Kierownik Zespołu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w renomowanej spółce doradztwa podatkowego. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca problematyki podatku dochodowego. Autor licznych publikacji z przedmiotowej tematyki.

Michał Kołosowski

biegły rewident, Dyrektor Departamentu Audytu w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z niemieckim prawem bilansowym (HGB), MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Agnieszka Konarska
- prawnik, specjalista prawa pracy

- prawnik, specjalista prawa pracy w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych, jak również prawnik zajmujący się wykładnią przepisów z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych. Wieloletni wykładowca szkoleniowy. Autorka licznych artykułów publikowanych w specjalistycznej prasie.

Piotr Kossakowski

Ekspert i specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, ceniony wykładowca. Autor wielu komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

Andrzej Kośmider

- prawnik, ekspert podatkowy, od 20 lat zajmuje się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych i Cen Transferowych; Prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego CIT, cen transferowych, międzynarodowego prawa podatkowego dla pracowników organów podatkowych oraz na kursach i konferencjach organizowanych przez czołowe firmy i instytucje doradcze i szkoleniowe. W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach Komitetu Podatkowego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczących cen transferowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym cen transferowych i ich dokumentacji oraz międzynarodowego prawa podatkowego, wieloletni współpracownik naszej firmy.

- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

- trener, ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów, od 16 lat zajmuje się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych i Cen Transferowych; Prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego CIT, cen transferowych, międzynarodowego prawa podatkowego dla pracowników organów podatkowych oraz na kursach i konferencjach. W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach Komitetu Podatkowego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczących cen transferowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym cen transferowych i ich dokumentacji oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

- inspektor transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem

- wieloletni inspektor transportu drogowego (2002-2014). Wykładowca przepisów prawnych dla właścicieli firm transportowych, przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, specjalistów ds. transportu, pracowników działów kadr, kierowców, osób prowadzących dokumentację czasu pracy kierowców, pracowników biur rachunkowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych wymaganych w transporcie drogowym, kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i okresowej.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA).
Członek Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz kontroli spełnienia wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe.

- specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kierownik Wydziału w ZUS Oddział Kraków, specjalista z zakresu emerytur i rent

Arkadiusz Kraus

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Zarządzanie i Marketing), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw) oraz Stokholm Univeristy w ramach programu Executive MBA. Sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu podmiotach finansowych, w tym w bankach oraz funduszu inwestycyjnym, a także w dużej firmie informatycznej. Konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jest twórcą autorskich regulacji w obszarze RODO wdrażanych w podmiotach, w których pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Odpowiedzialny w kilku bankach za przegotowanie swoich indywidualnych rekomendacji dotyczących wdrożenia Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego z 2019 roku w zakresie outsourcingu bankowego. Prowadzi szkolenia ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrażania RODO z ich ukierunkowaniem na łączenie zasady legalizmu prawnego z dotychczasową praktyką pracy w obrębie poszczególnych administratorów danych. Pełni także funkcję audytora w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do różnych podmiotów (banki, fundusze inwestycyjne, oraz podmioty prywatne). Jest także autorem szkoleń wdrażających wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii oraz wzorów regulacji wdrażających w/w wymagania.

Marcin Krupa
- biegły rewident
- biegły rewident z długoletnim stażem pracy w dziale audytu w firmie audytorskiej
Katarzyna Kulin
- specjalista ds. kadr i płac
- specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wieloletni pracownik organów skarbowych

- ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, ceniony wykładowca, praktyk

Józef Andrzej Laskowski
- trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

od 1994 r. prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, w tym jako trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej (m.in. współpracownik Pełnomocnika Wojewody Krakowskiego ds. zamówień publicznych, Audytor Wewnętrzny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Prowadzi działalność w zakresie doradztwa w obszarze zamówień publicznych. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Były członek komisji orzekającej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Publikuje w Zamówienia Publiczne DORADCA oraz Magazynie Samorządowym GMINA

Arkadiusz Lenarcik

- dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Krzysztof Lenart
- radca prawny

radca prawny, Kierownik Zespołu ds. Fuzji i Przejęć w spółce doradczej. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w sprawach z zakresu przekształceń oraz problematyki fuzji i przejęć, a także zagadnień z zakresu podatku dochodowego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, w tym przed sądami arbitrażowymi. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy oraz wykładowca problematyki prawa gospodarczego i zagadnień z zakresu prawa pracy

Tomasz Lenart
- radca prawny, praktyk, trener

- radca prawny, trener, praktyk i wykładowca. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego (umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, prawo pracy, prawo budowlane, proces reklamacji, zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej). Wcześniej, przez ponad trzy lata, pracował jako Kierownik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA (ARMATURA SA).  Związany był również z sektorem finansowym, gdzie pracował w działach prawnych Prosper Banku S.A. i Kredyt Banku S.A. i zajmował się obsługą prawną windykacji należności. W latach 1997 – 1999 związany z działami sprzedaży usług finansowych kilku firm m.in. BRE Banku S.A.. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

- Radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
Krzysztof Lis
- praktyk z zakresu zarządzania polityką wynagrodzeń w przedsiębiorstwach

- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzaniu polityką wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Z dziedziną human resources związany już w czasie studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Przez wiele lat pracował jako HR Manager w międzynarodowych koncernach. Wykładowca na Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie.

 

- radca prawny, specjalista prawa pracy

- radca prawny. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika jednego z wydziałów. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).  Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

Paweł Łabno
- prawnik, doradca podatkowy

prawnik, doradca podatkowy, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita. Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych. Wykładowca z zakresu podatku od towaru i usług.

Renata Majewska
- prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń

- prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń. Prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”, doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

- prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń

- prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń, doświadczony wykładowca

Mariusz Makowski
Andrzej Malenta
- doradca podatkowy

- doradca podatkowy, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji, współpracował z Portalem Finansowo-Księgowym. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego

Renata Marek

- ekspert w obszarze podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Trener Ministerstwa Finansów. Od ponad 20 lat przeprowadza szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników aparatu skarbowego, księgowych, biegłych rewidentów, lustratorów

- ekspert w obszarze podatku VAT

- ekspert w obszarze podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Trener Ministerstwa Finansów. Od ponad 20 lat przeprowadza szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników aparatu skarbowego, księgowych, biegłych rewidentów, lustratorów

Magdalena Marosz

- pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, wykładowca akademicki, autorka licznych publikacji z zakresu archiwistyki i metodyki archiwalnej

- zawodowo związana z ANK Kraków, autorka licznych publikacji z zakresu archiwistyki i metodyki archiwalnej

- zawodowo związana z Archiwum Narodowym w Krakowie, wykładowca akademicki, autorka licznych publikacji z zakresu archiwistyki i metodyki archiwalnej

- radca prawny, doradca podatkowy,

- radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Renata Matusiak

– specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

- specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Małgorzata Militz

- doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organach podatkowych, także na stanowisku kierownika Oddziału Podatku od Towarów i Usług w Izbie Skarbowej w Warszawie. Dzięki temu posiada znajomość procedur prawa podatkowego, procedur sądowniczych i administracyjnych. Czynności doradztwa podatkowego wykonuje od 2006 roku. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego („Przegląd Podatkowy”, „Jurysdykcja Podatkowa”), współautorką książek: „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT”, „VAT w interpretacjach organów podatkowych”, „Leksykon fakturowania”, „Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej”. Jest także cenionym wykładowcą. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła kilkaset wykładów dotyczących podatków pośrednich, w szczególności VAT. Jest także członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”.

- ceniony doradca podatkowy

- doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

Tomasz Moszczyński

- doradca podatkowy, Manager w Departamencie Doradztwa Podatkowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego. 

 

Grzegorz Mularczyk
- doradca podatkowy

- doradca podatkowy, trener z zakresu podatku VAT, partner w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie podatków pośrednich i postępowań podatkowych. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu licznych procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze podatku VAT.
Prawem podatkowym zajmuje się od 1996 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanych międzynarodowych firmach konsultingowych (Arthur Andersen, Ernst&Young).
Jest autorem licznych publikacji na temat podatku VAT, w tym obszernych komentarzy do polskich przepisów dotyczących podatku VAT i współautorem pierwszego na rynku polskim kompleksowego komentarza do przepisów Dyrektyw Rady Unii Europejskiej regulujących wspólny system podatku od wartości dodanej. Stały współpracownik naszej firmy

- doradca podatkowy, trener z zakresu podatku VAT, partner w spółce doradztwa podatkowego

doradca podatkowy, trener z zakresu podatku VAT, partner w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie podatków pośrednich i postępowań podatkowych. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu licznych procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze podatku VAT.
Prawem podatkowym zajmuje się od 1996 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanych międzynarodowych firmach konsultingowych (Arthur Andersen, Ernst&Young).
Jest autorem licznych publikacji na temat podatku VAT, w tym obszernych komentarzy do polskich przepisów dotyczących podatku VAT i współautorem pierwszego na rynku polskim kompleksowego komentarza do przepisów Dyrektyw Rady Unii Europejskiej regulujących wspólny system podatku od wartości dodanej. Stały współpracownik naszej firmy

Zofia Neubauer
- specjalista z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyła w tworzeniu i interpretacji prawa pracy. Autor wielu publikacji i wyjaśnień z przedmiotowej tematyki. Doświadczony i ceniony wykładowca

- biegły rewident

Główny Księgowy Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Mariusz Nowak

- ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.

- ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych

- ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy.
Od 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. Prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

Magdalena Olech

Ceniona ekspertka prawa pracy.  Prawniczka, specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych.

W 2002 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych.

Absolwentka studiów podyplomowych m.in. Kadry i Płace Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła liczne szkolenia, których zakres obejmował m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pracownicze plany kapitałowe, współdziałanie pracodawcy z organizacjami związkowymi, przeciwdziałanie mobbingowi.

Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorem pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiły się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi.

Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, a także obowiązkami pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. W tym ostatnim zakresie pełni rolę Rzecznika Zaufania w ustalonych u Klientów procedurach związanych z aktywnym i realnym działaniem w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

Dzięki ukończeniu szkoleń z zakresu mediacji oraz osobistym umiejętnościom potrafi aktywnie i skutecznie uczestniczyć w negocjacjach prowadzonych pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Dzięki jej pomocy strony negocjacji mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy.

Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Elżbieta Olechniewicz
- radca prawny

radca prawny, ekspert z zakresu prawa podatkowego, zajmujący się tą problematyką od 15 lat, były pracownik Ministerstwa Finansów, wieloletni współpracownik renomowanej kancelarii prawnej oraz spółki doradztwa podatkowego, osoba posiadająca szeroką wiedzę i praktykę podatkową oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Szymon Oprzalski

- Adwokat niemiecki z uprawnieniami polskiego radcy prawnego. Ponad 8 lat zdobywał doświadczenie kształcąc się oraz pracując w Niemczech w tamtejszych kancelariach. W Polsce od 2008 roku. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego doradza przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie prawa gospodarczego. Jest specjalistą prawa międzynarodowego, procesowego oraz tworzenia umów handlowych. Ponadto praktykuje jako wykładowca prawa polskiego oraz niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Jako praktyk prowadzi szkolenia z zakresu istotnych aspektów prawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce oraz za granicą

mec. Tomasz Osiej
- radca prawny

- Radca Prawny, Rzecznik Patentowy - specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor książki \"Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi\" oraz opracowania \"Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej” a także licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi szkolenia od 11 lat. Przeprowadza audyty zgodności z ustawą, reprezentuje klientów przed organami administracji i sądami.

Rafał Padrak
- radca prawny

- radca prawny, ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST. Autor wielu publikacji na temat sprzedaży nieruchomości publicznych. Był konsultantem prawnym kontroli NIK \"Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy\", przeprowadzonej w 2003 roku

Autor ostatnio opublikowanych monografii pt. Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa

- radca prawny

- radca prawny, ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST. Autor wielu publikacji na temat sprzedaży nieruchomości publicznych. Był konsultantem prawnym kontroli NIK \"Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy\", przeprowadzonej w 2003 roku
Autor ostatnio opublikowanych monografii pt. Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa

Piotr Paszek
- prawnik, Kierownik Zespołu Podatku Akcyzowego w spółce doradczej

Doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu Podatku Akcyzowego w spółce doradczej, konsultant podatkowy specjalizujący się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży paliwowo-energetycznej, uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego i prawa energetycznego.

- prawnik, Kierownik Zespołu Podatku Akcyzowego w spółce doradczej

Doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu Podatku Akcyzowego w spółce doradczej, konsultant podatkowy specjalizujący się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży paliwowo-energetycznej, uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego i prawa energetycznego.

Maria Pawlak
- biegły rewident
Monika Piątek
Tomasz Piekielnik

doradca podatkowy specjalizujący się w kwestiach związanych z podatkiem VAT, podatkem dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz opodatkowaniem wynagrodzeń pracowniczych (PIT); dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers w Berlinie oraz Ernst & Young we Wrocławiu; jest autorem wielu publikacji fachowych oraz prasowych z zakresu prawa podatkowego, ekspertem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, serwisu finansowego money.pl, jak również uznanym wykładowcą podczas szkoleń i konferencji. Specjalizuje się ponadto w zakresie opodatkowania spółek osobowych i optymalizacji podatkowej. Wielokrotnie reprezentował polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w sporach z organami podatkowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Damian Poddemski
- trener biznesu, socjolog
Dariusz Polakowski

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy

- wieloletni wykładowca problematyki VAT

Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

- wieloletni specjalista zagadnień kadrowych i płacowych

wieloletni specjalista ds. kadr i płac, kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

 

- prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS

Łukasz Prasołek

- ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

 

Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac

prawnik, doradca podatkowy
Cezary Pytlarz

- Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców

Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Przeprowadził kilkaset szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej,  PIP, ZUS, urzędów wojewódzkich, urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

- radca prawny

- radca prawny

Andrzej Radzisław

- radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Autor i współautor poradników i wyjaśnień  kierowanych do jednostek terenowych ZUS.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Stały współpracownik systemszkolenia.pl

- radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, były wieloletni pracownik centrali ZUS

- radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, doświadczony praktyk, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, były wieloletni pracownik centrali ZUS od 1998 r., autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz rozliczania składek, Ceniony i uznany wykładowca, prowadzący wiele szkoleń w tym zakresie.

- radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych
Anna Resiak

Doradca podatkowy (numer wpisu 12440). Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych

- doradca podatkowy

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych

- specjalista ds. kadr i płac

- Specjalista d/s płac i kadr w znanej firmie doradczej.  Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

- doradca podatkowy, ceniony wykładowca
Gabriela Rychły-Stucke

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego praktyka – czynny IOD, audytor ISO 27001, mediator sądowy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, wykładowca RODO w Akademia Humanitas, ekspert Infor w zakresie ochrony danych osobowych, wieloletni praktyk, oraz prelegent na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem UODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień. W ramach obsługi firm opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

- czynny IOD, audytor ISO 27001, mediator sądowy

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego praktyka – czynny IOD, audytor ISO 27001, mediator sądowy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, wykładowca RODO w Akademia Humanitas, ekspert Infor w zakresie ochrony danych osobowych, wieloletni praktyk, oraz prelegent na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem UODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień. W ramach obsługi firm opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek – doświadczony trener i doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w spółkach audytorskich. Praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów

- doradca podatkowy, ceniony trener

doświadczony trener i doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w spółkach audytorskich. Praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów

Jarosław Sekita

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 - 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita, Prawo i Podatki, Rachunkowość, Gazeta Bankowa, Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów podatkowych, Doradca Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz studentów

- prawnik, doradca podatkowy

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 - 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Przegląd Podatkowy, Rzeczpospolita, Prawo i Podatki, Rachunkowość, Gazeta Bankowa, Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów podatkowych, Doradca Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz studentów

dr Paweł Selera

- doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą. Stały współpracownik naszej firmy.

- doradca podatkowy

- doradca podatkowy współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT: Vorsteuerabzug und Private Verwendung in Deutschaland und Polen. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą (m. in. w czasopismach specjalistycznych: Umsatzsteuerberater, Internationale Wirtschaftsbriefe). Autor książki: Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010 nagrodzonej główną nagrodą w kategorii Podatki i Finanse w konkursie Złote Skrzydła 2011 „Dziennika Gazety Prawnej”. Stały współpracownik naszej firmy.

Michał Serafin

Manager ds. Cen Transferowych, ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość; Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach. Doświadczony wykładowca oraz autor i współautor publikacji prasowych w zakresie problematyki cen transferowych.

- Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń w Departamencie Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS

- Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń w Departamencie Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS

Katarzyna Smulczyk

wieloletni praktyk - od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

wieloletni praktyk - od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej

- doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem, prawnik

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Michał Sokołowski

- Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Stały współpracownik naszej firmy. 

dr Paulina Sołtys

- radca prawny, doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, od 8 lat  trener, szkoleniowiec z prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

- radca prawny

- radca prawny, doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, od 8 lat  trener, szkoleniowiec z prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Marlena Spisak
- trener umiejętności interpersonalnych

- trener umiejętności interpersonalnych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia metodami aktywnymi, warsztaty i treningi dla Firm, Instytucji i Przedsiębiorstw. Trener szkoleń miękkich w firmach „TRW”, „Bosch”, „BSH” „Grupa Kęty S.A.”, „Siemens”, „IBS-Poland”, „Mercedes” oraz na uczelniach wyższych, w przedsiębiorstwach i w organizacjach pozarządowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji programów szkoleniowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania konfliktem, współpracy i budowania zespołów, planowania organizacji czasu, pozafinansowego motywowania pracowników, technik negocjacji, warsztatów autoprezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych, protokołu dyplomatycznego, zarządzania czasem, oraz zarządzania umiejętnościami. Poza pracą trenera umiejętności psychospołecznych, zajmuje się coachingiem kadry średniego i wyższego szczebla

Beata Stanibuła

- Radca prawny, dr nauk prawnych (specjalność – prawo pracy), wykładowca akademicki: w latach 2003-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny  w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (na stanowisku adiunkta od 2010 r.); w 2018 r. – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie, Główny specjalista w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoleń z zakresu prawa pracy

- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

- specjalista w zakresie programu Płatnik. Wieloletni wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z zakresu tematu szkolenia.

- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

- radca prawny, specjalista prawa pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych

– radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec i audytor kadrowo – płacowy.

Anna Stokłosa

– radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec i audytor kadrowo – płacowy.

- ceniony doradca podatkowy

- ceniony doradca podatkowy

Krzysztof Stucke

ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych

- prawnik, ekspert z dziedziny prawa pracy

- prawnik, ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych

Agnieszka Szalińska
Prawnik, praktyk, specjalista z zakresu danych osobowych

Prawnik, praktyk, specjalista z zakresu danych osobowych. Od ponad 10 lat zatrudniona w jednym z centralnych urzędów administracji, gdzie zajmuje się wyłącznie ochroną danych osobowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie trenera - szkoleniowca, przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowuje opinie prawne w tym zakresie.

Piotr Szczeciński
- radca prawny, ekonomista

- radca prawny, ekonomista. Specjalizuje się w zakresie prawa spółek handlowych. Ponad 8 lat doświadczenia w dużych kancelariach prawnych jako zarządzający kancelarią. Studiował prawo we Wrocławiu, Berlinie i Wiedniu oraz międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Wiedeńskim. Biegle posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim. Zakres jego specjalizacji obejmuje w szczególności transakcje typu M&A, przekształcenia spółek, jak również obsługę prawną procesów inwestycyjnych pozyskiwania finansowania kapitałowego oraz dłużnego.

- specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
Małgorzata Świątek

Ekspert i specjalista w zakresie obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, doświadczony wykładowca, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w aparacie skarbowym, w tym na stanowiskach kierowniczych.

- Specjalista w zakresie obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Ekspert i specjalista w zakresie obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, doświadczony wykładowca, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w aparacie skarbowym, w tym na stanowiskach kierowniczych.

- prawnik z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym z zakresu podatków dochodowych

- prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski zawodowo specjalizujący się w prawie podatkowym. Wcześniej pracujący dla firm doradztwa podatkowego (m.in. Roedl&Partner Sp. z o.o., ECDDP Sp. z o.o.). Obecnie prowadzący własną firmę doradczą zajmującą się kompleksową obsługą firm prowadzących działalność na terenie SSE. Trener dysponujący wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym z zakresu podatków dochodowych oraz specjalnych stref ekonomicznych

Kinga Tentszert
- prawnik, konsultant podatkowy

- konsultant podatkowy w zespole audytu podatkowego, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Grzegorz Tomala

- doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.

 

- doradca podatkowy

Prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce VAT. Były pracownik Izby Skarbowej, autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego na łamach prasy fachowej, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Współpracuje z internetowym Portalem Finansowo – Księgowym. Stały współpracownik naszej firmy.

Katarzyna Tomala

- prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Stały współpracownik naszej firmy.

 

- doradca podatkowy, prawnik
- trener mentalny, psycholog

- trener mentalny, psycholog

- ekspert w zakresie programu PŁATNIK i stosowania podpisu elektronicznego z Centrali ZUS

- ekspert w zakresie programu PŁATNIK i stosowania podpisu elektronicznego z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Sebastian Twardoch

- doradca podatkowy, prawnik

- doradca podatkowy, prawnik, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz zagadnień dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Trener z dużym doświadczeniem. Stały współpracownik naszej firmy.

- Radca prawny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

- Radca prawny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Doświadczony wykładowca.

- radca prawny z MPiPS, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

- radca prawny z MPiPS, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, w szczególności z tematyki związanej z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych.

- prawnik, doświadczony ekspert i wykładowca prawa pracy
Monika Wacikowska
- prawnik, doświadczony ekspert i wykładowca prawa pracy

- doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności - czasem pracy oraz wynagrodzeniami.  Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego\'\' oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

- specjalista ds. dokumentacji pracowniczej i ubezpieczeniowej

- specjalista ds. dokumentacji pracowniczej i ubezpieczeniowej

- trener mentalny, psycholog

- trener mentalny, psycholog, psychoterapeuta, rzecznik zaufania. Zawodowo zajmuje się usprawnianiem relacji pracowniczych, komunikacją i motywowaniem. Od wielu lat pomaga pracownikom rozwiązywać konflikty, wyjaśniać trudne sprawy i wprowadzać rozwiązania, które wpływają korzystnie na proces pracy. Pomaga w budowaniu zespołów, tworzy i realizuje projekty w zakresie HR oraz wellbeing.

Tomasz Wardach
- główny specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

- główny specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, specjalizujący się w tematyce czasu pracy, autor publikacji prasowych oraz poradnikowych na ten temat

- ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik PIP, doktor nauk prawnych

- doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były wieloletni pracownik PIP oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

dr Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

- trener zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych

- Dyrektor finansowy w korporacji, główny księgowy wielu firm. W prowadzonych szkoleniach stawia przede wszystkim na praktykę, czyli warsztatowe podejście do zajęć.Trener z bogatą praktyką zawodową w dziedzinie zagadnień finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych.

Anna Witkowska-Dziadosz

Dyrektor finansowy w korporacji, niezależny ekspert zagadnień księgowych, finansowych i kadrowo-płacowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych korporacji branż przemysłowych i usługowych.
Z sukcesem uczestniczy w projektach szkoleniowych związanych z analizą ekonomiczną, optymalizacją kosztów, audytami działów finansowych, procedurami wewnętrznymi dla przedsiębiorstw o różnorodnej specyfice, wielkości i branży. Stały współpracownik naszej firmy.

- doradca podatkowy

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

- doradca podatkowy
Paweł Wójciak

- doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

- doradca podatkowy, członek założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego

- doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Ireneusz Zabawa

Doświadczony trener z dziedziny prawa pracy oraz prawa cywilnego. Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, jak również sprawami procesowymi, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Autor wielu artykułów i porad publikowanych min. w Gazecie Prawnej. Ceniony wykładowca. W swoich wykładach umiejętnie przekłada doświadczenie zawodowe na język szkoleniowy, czyniąc swoje wykłady niezwykle prostymi w odbiorze

Karolina Zieleniecka

- radca prawny (nr wpisu WR-3925) specjalizuje się w doradztwie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zdobyte między innymi w jednej z firm z BIG4. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również doradza przy planowaniu procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, stosowaniu ulg podatkowych, zarządzaniu majątkiem trwałym zarówno z perspektywy rozliczania inwestycji, jaki i podatku od nieruchomości. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także prowadzeniem postępowań podatkowych i sądowych, w tym z obszaru podatków międzynarodowych. Prowadząca szkolenia i webinaria, współpracownik naszej firmy

Przeglądasz stronę: Katalog Wykładowców

Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.