Temat:

PODATEK AKCYZOWY W 2023 ROKU - PRAKTYKA I ORZECZNICTWO Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH I PLANOWANYCH ZMIAN.
NOWE REGULACJE - ENERGIA ODNAWIALNA, NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE. NOWE ZASADY ZWOLNIEŃ OD AKCYZY DLA WYROBÓW GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH [nr 8206v]

 

szkolenie online

Termin: 16-02-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Piotr Paszek

- doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży wodociągowej, kanalizacyjnej, paliwowo-energetycznej i innych, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i VAT-u. Doświadczony prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej firm z różnych branż i sektorów.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Opis:

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych na początku 2023 r.

Program:

1.Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:

a) źródła prawa,

b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),

c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),

d) terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

 

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:

a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych – przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej do końca stycznia 2024 r.,

b) zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,

c) skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

 

3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 r.:

a) czy nadal konieczna będzie rejestracja w CRPA?

b) zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,

c) produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

 

 

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:

a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,

c) termin na dokonanie rejestracji,

d) regulacje przejściowe.

 

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:

a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,

b) wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

 

6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:

a) zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,

b) wymogi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,

c) obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym – regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r. – działanie w charakterze uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy, zasady uzyskiwania nowego statusu akcyzowego,

d) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,

e) reguły nabywania olejów smarowych i preparatów smarowych obowiązujące od 13 lutego 2023 r.

7. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
b) ewidencja składu podatkowego,

c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

 

8. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:
a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e - AD,
f) dokument zastępujący e - AD,
g) raport odbioru i raport wywozu,

h) stosowanie e-DD.

 

9. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,

b) zasady weryfikacji nabywców gazu,

c) sposób prowadzenia ewidencji,

d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,

e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

 

10. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,

b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,

c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,

d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,

f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,

g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

 

11. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

 

12. Ewidencja energii elektrycznej:

a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

 

13. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,

b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,

e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,

f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

 

14. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,

d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka przejściowa,

e) zasady korzystania z czasowego zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych.

 

15. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,

c) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
d) stawki akcyzy dla biopaliw,

e) stawki akcyzy na gaz ziemny,

f) stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,

g) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,

h) stawki akcyzy w okresach przejściowych, zasady ustalania właściwych stawek.

 

16. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:

a) moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,

b) stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,

c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.


17. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

 

18. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,

b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?

 

19. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,

b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

 

20. Pakiet paliwowy w praktyce:

a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,

b) reguły dokonywania transakcji,

c) ostatnie zmiany w przepisach,

d) przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

 

21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Profil uczestników:

Szkolenie dedykowane jest dla uczestników posiadających już pewną wiedzę w zakresie podatku akcyzowego. Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia.

Cel szkolenia:

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych na początku 2023 r.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) do: 09-02-2023 godz. 17:26 50.00 zł./osobę
500.00 netto zł./osobę (615.00 zł. brutto) od: 10-02-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.