Temat:

Podatek VAT od podstaw w 2020 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji [nr 7060v]

szkolenie online

Termin: 11-08-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Henryk Grychtoł

- trener, wykładowca i doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Metody szkoleniowe:

prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania

Program:

1.  ZAKRES I ZASADY OPODATKOWANIA (PODATEK NALICZONY I NALEŻNY)

   - podstawowe pojęcia i definicje,

   - dostawa towarów i świadczenie usług,

   - wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

   - eksport – import towarów i usług,

   - likwidacja działalności.

 

3.  OBOWIĄZEK PODATKOWY.

    -  zasady ogólne,

    - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:
- wystawienie faktury
- otrzymanie zapłaty 

    -  obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,

    -  obowiązek podatkowy u małych podatników.

    -  otrzymanie zaliczki

    -  import towarów

    -  „eksport / import” usług

    -   miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na nowych

         zasadach

    - nowe zasady opodatkowania bonów

 • bony jednego przeznaczenia
 • bony różnego przeznaczenia

 

4.  MIEJSCE ŚWIADCZENIA.

   - przy dostawie towarów,

   - w transakcjach wspólnotowych,

-  przy świadczeniu usług.

 

5.  PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU.

   - rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,

   -  Split payment  - podzielona płatność

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - Korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu

- zasady wymiaru i poboru podatku,

 

 

6.   STAWKI PODATKOWE

 

6.1.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

    - nowa matryca stawek – lipic 2020

    - nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych

      (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

    - zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

    - uproszczenie systemu stawek VAT

    - zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników

 

6.2.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS

    - podmioty uprawniene do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji

      Stawkowej

    - zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

    - rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

    - rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

    - wygaśnięcie ochrony

    - zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

    - indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

 

6.3.  zwolnienia,

6.4   szczególne przypadki stosowania stawki 0%..

6.5.  występowanie powiązań pomiędzy podatnikami a podstaw opodatkowania

 

7.  ODLICZENIA I ZWROT PODATKU.

   - zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),

   - zasady odliczania podatku naliczonego,   

   - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,

   - uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od  weryfikacja zasadności zwrotu,

 • sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w    transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87)
 •  zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);

   - odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

   - nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi)

 • Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku

             naliczonego;

   - korekta podatku naliczonego,

   - odliczanie VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

   - ulga na złe długi na nowych zasadach

 

8.   FAKTUROWANIE

   -  zasady wystawiana faktur

   -  rodzaje faktur (faktura, korekta, nota korygujące, duplikaty, dok.  zrównane z fakturami,

      refaktury),

   - faktury zbiorcze, „uproszczone”,  

   - terminy i zasady wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,

9. JAKIE DANE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA  VAT.

   -  faktury krajowe,

   -  faktury zaliczkowe,

   -  faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,

10.  REJESTRACJA, DEKLARACJE I  I INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE.

    - rejestracja,

    - deklaracje VAT,

    - informacje podsumowujące krajowe i unijne

    -  zapłata podatku

   - obowiązek przekazywania deklaracji drogą elektroniczną

   -  nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako podatnika

      VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),

 • odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;

   - restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika

 • z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
 • warunki przywrócenia do rejestru,
 • z rejestru podatników VAT UE;
 • poszerzony zakres informacyjny podatników VAT czynnych a zachowanie należytej staranności.

 

11. PROCEDURY SZCZEGÓLNE.

    -  mali przedsiębiorcy,

    -  świadczenie usług turystyki,

    -  dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,

    -  wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona.

    -  system zwrotu podatku podróżnym,

    -  eksport towarów – stawka 0%,

    -  import towarów – procedura uproszczona,

    -  kwartalne rozliczanie VAT – tylko ”mali podatnicy”

    -  podmioty powiązane,

 

12.  Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia

        podatku należnego (art. 110a i 110b)

 • powszechność zastosowania,
 • warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
 • sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub dokumentujących czynność pozorną;

 

13.  KASY FISKALNE

    -  obowiązek stosowania kas fiskalnych,

    -  zwolnienia,

    -  paragony fiskalne

- nowe warunki techniczne kas fiskalnych od 2019 roku

 

14. DOKUMENTACJA

   -  faktury.

   -  ewidencje,

   -  przechowywanie dokumentów.

 

 

15.  Znowelizowany JPK-VAT7 /JPK-VAT7K – nowe terminy

     - grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

     - oznaczenia dowodów sprzedaży

     - symbole procedur szczególnych

     - oznaczenie dowodów zakupu

     - faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

     - faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

Profil uczestników:

głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów finansowych i księgowości a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. Kurs zawiera również kompendium wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług – VAT oraz kontroli skarbowej i przepisów KKS z zakresu VAT niezbędne dla osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje   Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Cel szkolenia:

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)
dwie i więcej 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.