Temat:

Zasady Fakturowania 2020 [nr 7064v]

szkolenie online

Termin: 21-08-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Henryk Grychtoł

- trener, wykładowca i doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Metody szkoleniowe:

METODYKA prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

Program:

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

    - faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP

    - sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

 

2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

    -  likwidacja faktur wewnętrznych,

    -  faktury  - procedura marży

    -  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),

    -  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),

    - dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP

    -  faktury handlowe,

    -  duplikaty faktur,

    -  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,

    -  faktury „pro-forma”,

    -  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,

    -  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy

    - dokumentowanie usług budowlano - montażowych

    - dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

 

3.  Jak korygować błędy w fakturach:

     -  faktury korygujące, korekta faktury korygującej

     -  noty korygujące

     -  anulowanie faktury

     -  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

 

4.  Faktury elektroniczne:

     - faktury elektroniczne zamiast papierowych

     - krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur

     - rodzaje faktur elektronicznych,

     - zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

     - dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia

     - zaliczka a e-faktura

     - zakres informacyjny e-faktury

     - czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?

     - faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,

     - notą korygującą w formie elektronicznej,

     - przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

 

5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

     -  faktura a różne stawki VAT,

     -  rabat / premia na fakturze,

     -  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach

 

6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 

7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy  towarów oraz eksport:

     -  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,

     -  zaliczki w WDT i eksporcie,

     -  korekta faktur eksportowych i WDT

8.  Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.

    - zasady wystawiania,

    - podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

 

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami

     pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2    

     KKS)

     - co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”

     - weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów

     -  sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u

     -  zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne

     - fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK

     - kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny

     - jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w

       sankcjami.

 

10. Split payment  - podzielona płatność

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - Dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - Korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Kasy fiskalne – 2020

 • nowe rozporządzenie wykonawcze 2020 - 2022
 • kasy on-line 2020 - 2021
 • nowe obowiązki podatników.

12. Biała lista i MPP

    - od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.

   -  zawartość informacyjna „Białej Listy”

   - wyszukiwanie kontrahemta na „białej liście”

 

13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?

   - skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)

    -  skutki w podatku od towarów i usług 

    -  sankcje za niestosowanie białej listy

    -  druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

 

14.  Nowa jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

    - nowa matryca stawek – lipic 2020

    - nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług

    - zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

    - uproszczenie systemu stawek VAT

    - zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników

 

15.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS

    - podmioty uprawniene do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji

      Stawkowej

    - zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

    - rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy

    - rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty

    - wygaśnięcie ochrony

    - zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej

    - indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

 

16.  Znowelizowany JPK-VAT& /JPK-VAT7K – nowe terminy

     - grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K

     - oznaczenia dowodów sprzedaży

     - symbole procedur szczególnych

     - oznaczenie dowodów zakupu

     - faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU

     - faktury jedno i wielopozycyjne a GTU

  

Profil uczestników:

DLA KOGO: głównych księgowych,  pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących  samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje   Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

Cel szkolenia:

Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)
dwie i więcej 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.