Temat:

BILANS 2019. Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019, zmiany na 2020 [nr 6502]

szkolenie trzydniowe z zakwaterowaniem 

Termin: 27-11-2019 do 29-11-2019
Godziny zajęć: 9:30 - 14:30
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Paweł Wójciak

- doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Łukasz Chłond

doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość".

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel POLONIA
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Basztowa 25
Strona www: www.hotel-polonia.com.pl/hotel-polonia/konferencje
Opis miejsca:

Trzygwiazdkowy hotel Polonia jeden z najstarszych hoteli w Krakowie działający pod tą nazwą od 1917 roku zlokalizowany w samym centrum miasta, 5 minut od Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej.
Samochody proponujemy zostawiać na parkingu Galerii Krakowskiej. 

Opis:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie BILANS 2019, na której przedstawione zostaną również KOMPLEKSOWO ZMIANY w przepisach podatkowych na 2020 rok.
Programy wykładów mogą ulec zmianie w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w przepisach podatkowych na 2020 rok.

UWAGA: Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu szkolenia.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

 

DZIEŃ 1: 27.11.2019
Akcja BILANS 2019 - Zamknięcie roku w prawie bilansowym

DZIEŃ 2: 28.11.2019
Akcja BILANS. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2019 i na 2020 rok

DZIEŃ 3: 29.11.2019
Podatek VAT w 2019/2020 roku - kolejne zmiany od 1 września, 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. i aktualne problemy

Program:

DZIEŃ 1  27.11.2019:

Akcja Bilans 2019 - Zamknięcie roku w prawie bilansowym

 

1.    Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości

 

 • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)
 • Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019 r. w tym przechowywanie sprawozdań,
 • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
 • Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
 • E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (organ zatwierdzający, procedura zatwierdzenia, odmowa zatwierdzenia, kryteria oceny, absolutorium, skutki zatwierdzenia, podział zysku)
 • Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (udostępnianie właścicielom, złożenie w KRS i US, publikacja )
 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (cywilna, karna, karnoskarbowa)

2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)
 • Zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6
 • Prawidłowe księgi rachunkowe źródłem danych sprawozdania finansowego (cechy prawidłowych ksiąg, elementy ksiąg rachunkowych, księgi prowadzone komputerowo, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja – przedmiot, sposób, częstotliwość, weryfikacja i aktualizacja wyceny)
 • Formalne cechy sprawozdania finansowego (wzory, zaokrąglenia, rok obrotowy)
 • Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)
 • Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR
 • Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
 • Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym
 • Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

3.  Zakres i rola wprowadzenia do  sprawozdania finansowego (załącznik 1)

 • Identyfikacja jednostki, przedmiot działalności- jego rola w zakresie klasyfikacji aktywów i pasywów
 • Oznaczony czas trwania jednostki – jeżeli jest umownie ograniczony
 • Okres sprawozdawczy
 • Łączne sprawozdanie finansowe
 • Deklaracja kontynuacji działalności
 • Połączenie spółek – metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
 • Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

4. Charakterystyka pozycji bilansowych, prezentacja i wycena na dzień bilansowy ( załącznik 1)

 • Ogólne zasady wyceny (ceny historyczne i bieżące, wycena aktywów i zobowiązań działalności operacyjnej i inwestycyjnej)
 • Kategorie cen (cena nabycia, koszt wytworzenia, koszty niestanowiące kosztu wytworzenia, kwota wymaganej zapłaty, skorygowana cena nabycia, cena sprzedaży, cena sprzedaży netto, wartość godziwa, wartość nominalna)
 • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)
 • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)
 • Wartości niematerialne i prawne (prace rozwojowe, wartość firmy, prawa majątkowe, co nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych, wycena praw, amortyzacja księgowa praw, amortyzacja podatkowa praw, zaliczki na prawa)
 • Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do środków trwałych, środki trwałe wg przepisów podatkowych, dolna granica wartości, moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, cena rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego, aktualizacja wyceny, zakres amortyzacji, początek i koniec jej naliczania, metody i stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała utrata wartości, rozchód i częściowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w budowie, zaliczki na budowę) – regulacje KSR 11
 • Należności, inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe (definicje, inwestycje w nieruchomości i ich wycena, długoterminowe aktywa finansowe i ich wycena, trwała utrata wartości: instrumentów finansowych, udziałów i akcji, pozostałych instrumentów finansowych, udziały i akcje i ich wycena, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne długoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe inwestycje rzeczowe inne niż nieruchomości, inne czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
 • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)
 • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)
 • Zapasy (wycena materiałów, towarów, produktów, produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, ceny ewidencyjne zapasów, metody wyceny rozchodów, cena sprzedaży netto, odpisy aktualizujące, zaliczki na dostawy i usługi)
 • Należności krótkoterminowe i roszczenia (barter, kompensata, konwersja, należności: utracone, wątpliwe, przedawnione, umorzone, nieściągalne, wycena należności, kwota wymaganej zapłaty, odsetki od należności, aktualizacja kwoty należności, odpisy aktualizujące – globalne/rozliczeniowe, należności objęte układem, należności krótkoterminowe – rodzaje, należności publicznoprawne, inne należności, należności dochodzone w sądzie)
 • Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe (aktywa finansowe – zasady wyceny, udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, pieniądze w kasie lub banku, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne, inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa finansowe, czynne rozliczenia międzyokresowe, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały/akcje własne)
 • Składowe kapitału (funduszu) własnego (kapitały spółki z o.o. i akcyjnej, fundusze przedsiębiorstwa państwowego, fundusze SP ZOZ, fundusze spółdzielni, majątek spółki osobowej, kapitał przedsiębiorstwa osoby fizycznej, kapitał z aktualizacji wyceny, wynik finansowy lat ubiegłych, wynik finansowy roku obrotowego)
 • Rezerwy na zobowiązania (zakres rezerw, rezerwa na świadczenia pracownicze, rezerwa na restrukturyzację, inne rezerwy)
 • Zobowiązania (zasady wyceny, długoterminowe: kredyty i pożyczki, papiery wartościowe, zobowiązania wekslowe, inne zobowiązania, pozycje zobowiązań krótkoterminowych – z tytułu dostaw i usług, zaliczki otrzymane na dostawy i usługi, wekslowe, publicznoprawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze specjalne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz rekultywacyjny, fundusz remontowy)
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, inne długoterminowe rozliczenia, dotacje do środków trwałych, inne krótkoterminowe rozliczenia)

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym- charakterystyka

6. Rachunek zysków i strat ( załącznik 1)

 • Treść i postacie rachunku zysków i strat (klasyfikacja przychodów, klasyfikacja kosztów, kompletność przychodów i kosztów, korekty przychodów i kosztów, korekty w myśl regulacji podatkowych, postacie rachunku zysków i strat – kalkulacyjna i porównawcza, wynik finansowy a podstawa opodatkowania)
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Wynik ze sprzedaży – przychody (sprzedaż i jej wycena, zakres przychodów ze sprzedaży, dotacje do cen, moment sprzedaży, przychód z usług i dostaw ciągłych)
 • Wynik ze sprzedaży – koszty (koszty działalności operacyjnej, różnice między obiema postaciami rachunku zysków i strat, koszty według rodzaju, korekta z tytułu zmiany stanu produktów, inne korekty kosztów, koszty przy kalkulacyjnej postaci rachunku zysków i strat)
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne (wynik z tytułu rozchodu majątku trwałego, dotacje, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, inne przychody i koszty)
 • Przychody i koszty finansowe (dywidendy, odsetki, wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacja wartości aktywów finansowych, inne przychody i koszty)
 • Wynik finansowy brutto i netto, działalność zaniechana (obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, przychody i koszty działalności zaniechanej)
 • Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług (odrębnie rozliczana umowa, ustalenie przychodu, koszty plus, cena ryczałtowa, rzeczywiście poniesione koszty, koszty wytworzenia usług, )

7. Dodatkowe informacje i objaśnienia ( charakterystyka)

8.  Wybrane zagadnienia szczegółowe (leasing, podatek odroczony, wymogi dotyczące ujawniania informacji o stanach kont związanych z podatkiem VAT regulacje prawa bankowego, inwentaryzacja zapasów, koszt wytworzenia )

 

DZIEŃ 2  28.11.2019:

Akcja BILANS. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2019 i na 2020 rok


 1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.
  a)      obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
  b)      korekta dochodu lub straty podatkowej,
  c)      wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
  d)      sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  e)      przepisy przejściowe.
 2. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na koszty uzyskania przychodów od 2020 r.
  a)      weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
  b)      skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
  c)      uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta
  d)      przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
  e)      przepisy przejściowe.
 3. Obowiązkowe stosowanie metody split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów.
  a)      lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment,
  b)      zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności
  c)      przepisy przejściowe.
 4. Rozliczanie strat podatkowych na nowych zasadach.
 5. Koszty uzyskania przychodów z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek od dopłat i zysku zatrzymanego.
 6. Podatek u źródła od 2019 r..
  a)      wybrane przykłady sytuacji skutkujących obowiązkiem poboru podatku u źródła,
  b)      obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika,
  c)      certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  d)      oświadczenia pobierane od zagranicznych kontrahentów, wymagane przez polska ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  e)      rzeczywisty właściciel należności,
  f)       zasady poboru podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłaconych należności,
  g)      opinia o stosowaniu zwolnienia,
  h)      oświadczenie płatnika uprawniające do stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku,
  i)       sankcja podatkowa za zaniżenie lub niepobranie podatku u źródła,
  j)       procedura zwrotu podatku u źródła uprzednio pobranego przez płatnika,
  k)      objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła.
 7. Samochody osobowe w firmie od 2019 r.
  a) limity amortyzacji podatkowej oraz opłat leasingowych,
  b) limity w zakresie kosztów eksploatacji samochodów,
  c) udostępnienie samochodów służbowych pracownikom w świetle aktualnego orzecznictwa.
 8. Zmiana definicji małego podatnika od 2020 r.
 9. Stawka podatku 9% - nabycie i utrata prawa do jej stosowania
 10. Wybór i rezygnacja z uiszczania zaliczek na podatek wg metody uproszczonej oraz metody rachunkowej przy różnicach kursowych. Powiadomienie o zmianie i wyborze roku podatkowego.
 11. Exit tax – podatek od przeniesienia składników majątku poza granice RP.
 12. Wierzytelności a koszty podatkowe, w tym:
  a) straty z odpłatnego zbycia wierzytelności,
  b) konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki
  c) potrącanie kosztów wierzytelności nabywanych w celu windykacji.
 13. Zasady opodatkowania obrotu tzw. kryptowalutami.
 14. Zasady opodatkowania tzw. podatkiem od nieruchomości komercyjnych.
 15. Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych z tytułu szkody w środku trwałym.
 16. Bieżące orzecznictwo oraz interpretacje w zakresie przychodów i kosztów podatkowych, m.in.:
  a) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odsetek i innych kosztów finansowania dłużnego,
  b) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów niepowiązanych,
  c) podział przychodów i kosztów pomiędzy źródła przychodów z zysków kapitałowych i przychodów pozostałych,
  d) moment potrącania kosztów z uwzględnieniem zmiany stanowiska organów podatkowych,
  e) moment rozpoznania przychodów w czasie,
  f) problem zmiany wysokości stawek amortyzacji podatkowej ze skutkiem wstecznym.

 

Dzień 3: 29.11.2019

Podatek VAT w 2019/2020 roku - kolejne zmiany od 1 września, 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. i aktualne problemy

 

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

1.1. Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.

- wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas

- obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.

- uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)

- obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US

- odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.

- zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które transakcje będą objęte obowiązkiem?

- towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

- nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej płatności”

- sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

- możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS

- wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.

- zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego

- możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

- utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej

- wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?

- nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

- wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT

- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K

- pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK

- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania

- uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane

- opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców

1.6. Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.

- zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015

- przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług

- wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

- zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie

- nowa definicja pierwszego zasiedlenia

- wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

- wyroki TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?

- wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego – czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?

- wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną – kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę?

- wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników

- opodatkowanie transakcji złożonych – sprzedaż pakietowa, towar z montażem itp.

3. Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego

- pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego

- zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów – przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów

- praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności

- tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru

27.11.2019

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 860.00 netto zł./osobę (2 287.80 zł. brutto)
dwie i więcej 1 770.00 netto zł./osobę (2 177.10 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:
Od dnia 26 listopada 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 29 listopada 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- autorskie materiały szkoleniowe, notes, długopis
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu )

UWAGA: Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym dniu szkolenia.

Cena szkolenia bez noclegów (3 wykłady): 1350 zł / 1260 zł

Cena szkolenia bez noclegu (1 wykład) : 470 zł /430 zł

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.