Temat:

BILANS 2019. Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019 oraz rewolucyjne zmiany w podatkach 2019/2020 [nr 6501]

Termin: 10-12-2019 do 13-12-2019
Prowadzący:
dr Roman Seredyński

- Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy

Sebastian Twardoch

- doradca podatkowy, prawnik i ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Dariusz Polakowski

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Opis:

Uwaga: programy mogą ulec modyfikacji w związku ze zmianami prawa podatkowego na 2020 rok

PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ 1:
Akcja Bilans 2019 - sprawozdanie finansowe za 2019 rok


DZIEŃ 2:
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT i fizycznych PIT w 2019 i 2020 roku - rewolucyjne zmiany, praktyka rozliczeń i interpretacje

DZIEŃ 3:
Podatek VAT – zmiany w podatku VAT w 2019 roku z uwzględnieniem zmian od 1 września i 1 listopada 2019r. oraz 1 stycznia 2020r.

Program:

DZIEŃ 1:
Akcja Bilans 2019 - sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  • Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  • Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  • Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  • Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  • Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  • Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
  • Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  • Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  • Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego
  • Zmiany w prawie bilansowym
 3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - struktura oraz jego elementy
  • Wprowadzenie
  • Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Aktywa trwałe
   5. Zapasy
   6. Należności
  • Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  • Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 4. Inwentaryzacja
  • Terminy przeprowadzenia
  • Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  • Rozliczenia inwentaryzacji
  • Wycena
 5. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  • KSR 2 - Podatek odroczony
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR 2
   2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
   3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
   4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
   5. Case study - przykłady
  • KSR 13 – Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
   1. Podstawowe informacje na tle Ustawy o rachunkowości
   2. Ogólne zasady wyceny produktów
   3. Zakres kosztu wytworzenia
   4. Zmienne i stałe koszty pośrednie
   5. Zdolności produkcyjne
   6. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym
   7. Case study - przykład
 6. Dyskusja, pytania uczestników i zakończenie.


DZIEŃ 2:
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT i fizycznych PIT w 2019 i 2020 roku - rewolucyjne zmiany, praktyka rozliczeń i interpretacje

I. Zmiany w zakresie podatku CIT

 1. Zmiany w zakresie samochodów osobowych: 
  1. Amortyzacja samochodów osobowych a przepisy przejściowe;
  2. Leasing i najem samochodów osobowych a ograniczenia wynikające z ustawy;
  3. Nowe zasady rozliczania ubezpieczeń w kosztach uzyskania przychodów;
  4. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów osobowych po 01.01.2019 r.;
  5. Znaczenie limitu 150.000,00 PLN oraz limitu 75%;
  6. Zasady ustalania proporcji dla potrzeb liczenia limitu.
 2. Zmiany w zakresie cen transferowych:
  1. Nowa definicja podmiotów powiązanych;
  2. Czy jest znaczący wpływ w zakresie cen transferowych;
  3. Nowe limity dokumentacyjne w zakresie cen transferowych;
  4. Nowe elementy dokumentacji oraz terminy jej sporządzenia;
  5. Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych.
 3. Zmiany w zakresie podatku u źródła.:
  1. Rola certyfikatu rezydencji podatkowej;
  2. Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN;
  3. Znaczenie niższych stawek oraz zwolnień wynikających z umowy  o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw;
  4. Pobór oraz zwrot podatku;
  5. Wniosek o zwrot podatku; 
  6. Opinia o zastosowaniu zwolnienia;
  7. Oświadczenie o spełnieniu warunków.  Znaczenie dla odpowiedzialności.
 4. Nowa preferencyjna stawka CIT - 9%.
 5. Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej - nowa preferencyjna stawka – 5%. 
  1. Definicja dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej;
  2. Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanej własności intelektualnej;
  3. Zasady obliczania podstawy opodatkowania;
  4. Ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
 6. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej.
 7. Zysk zatrzymany oraz dopłaty na kapitał - nowa ulga.
 8. Nowe zasady rozliczania podatku od nieruchomości komercyjnych.
 9. Exit Tax – podatek od niezrealizowanych zysków.
 10. Sankcje w CIT.

II. Zmiany w zakresie podatku PIT 

 1. Zerowy PIT dla młodych;
 2. Proponowane zmiany w zakresie obniżenia stawki podatkowej PIT do 17%;
 3. Proponowane zmiany w zakresie wyższych kosztów uzyskania przychodów;
 4. Proponowane zmiany w zakresie wynajmu mieszkań;
 5. Zmiany w zakresie ulgi mieszkaniowej.

III. Odpowiedzi na pytania uczestników.


DZIEŃ 3:
Podatek VAT – zmiany w podatku VAT w 2019 roku z uwzględnieniem zmian od 1 września i 1 listopada 2019r. oraz 1 stycznia 2020r.

 1. Zmiany w VAT w 2019 r.
  1. Ulga na złe długi:
   1. skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
   2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
   3. obowiązki nabywcy,
   4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
   5. najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.
  2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
   1. bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia, – zasady rozliczania na gruncie VAT,
   2. świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów których przedmiotem są bony,
   3. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.
  3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.:
   1. Centralne Repozytorium Kas,
   2. terminy obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu warunków technicznych dla poszczególnych typów kas,
   3. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,
   4. obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,
   5. kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
   6. zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
   7. sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
   8. odliczanie lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika.
  4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:
   1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
   2. nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
   3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie.
  5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od 1 listopada 2019r.:
   1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
   2. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
   3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
   4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
   5. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
   6. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
   7. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
   8. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
   9. wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
   10. Wiążąca informacja stawkowa,
   11. nowa matryca stawek
  6. Projekt ustawy znoszący obowiązek składania deklaracji dla celów VAT:
   1. zmiana struktury JPK,
   2. wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 2. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT
  1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
  2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
  3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.
  4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.
  5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
  6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.
 3. Zagadnienia wybrane dot. rozliczania VAT w 2019 r.
  1. Faktury w 2019 r.:
   1. faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
   2. zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
   3. zasady korygowania podatku naliczonego,
   4. korekta „do zera” a anulowanie faktury,
   5. zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
   6. faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.
  2. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.
   1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
   2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   3. odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
   4. odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
   5. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 330.00 netto zł./osobę (2 865.90 zł. brutto) do: 29-11-2019 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 480.00 netto zł./osobę (3 050.40 zł. brutto) od: 30-11-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 10 grudnia 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 13 grudnia 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ),

RABATY - przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z firmy


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.