Temat:

PRAWO PRACY, dokumentacja kadrowa, rozliczanie podróży służbowych - najnowsze zmiany przepisów w 2019 roku [nr 6002]

Termin: 17-03-2019 do 20-03-2019
Prowadzący:

- od 2009 r. zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach pracy wykonywanej w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy, udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych związanych z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy. Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów kadr oraz pracodawców.

- Specjalista d/s płac i kadr w znanej firmie doradczej.  Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

Dzień 1 
Rewolucyjne zmiany prawa pracy 2018/2019


1) Dokumentacja pracownicza – zmiana okresu jej przechowywania (nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.):

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej,
 • zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej - pracownicy, do których ma to zastosowanie oraz pracownicy, którzy podlegają przepisom dotychczasowym,
 • nowe warunki jakie musi spełnić pracodawca, by prawidłowo przechowywać dokumentację pracowniczą,
 • przypadki, w których następuje ustawowe wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (oraz obowiązki pracodawcy z tym związane),
 • kontynuowanie prowadzenia poprzedniej dokumentacji pracowniczej (sytuacje, w których jest to możliwe oraz sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany założyć nową dokumentację – wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w przypadku kilku stosunków pracy z tym samym pracownikiem),  
 • nowy obowiązek informacyjny pracodawcy w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia  stosunku pracy (zawartość takiej informacji, termin oraz forma jej przekazania),
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie okresu jej przechowywania (termin oraz możliwość wydania dokumentacji pracowniczej przed zniszczeniem – obowiązek czy uprawnienie pracodawcy ?),
 • przepisy przejściowe (do których pracodawców i w jakim zakresie będą miały zastosowanie).

2) Elektronizacja dokumentacji pracowniczej (nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.):

 • zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (definicja),
 • obowiązki informacyjne pracodawcy związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej (wobec pracownika albo byłego pracownika),
 • ewentualne zniszczenie dokumentacji pracowniczej w sytuacji jej nieodebrania,
 • osoby uprawnione do odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika,
 • elektronizacja dokumentacji pracowniczej w pytaniach i odpowiedziach (np. czy jest możliwe prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej, lub czy jest możliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej dla części pracowników w postaci papierowej, a dla części w postaci elektronicznej ?).
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej - osoby uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o wydanie dokumentacji pracowniczej oraz forma i termin złożenia wniosku.

3) Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia (nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia
2019 r.)
uprzywilejowanie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia oraz wpływ tej zmiany na regulaminy pracy.

 

4) Nowe rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.):

a) różnice w stosunku do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.:

 • brak wskazania w przepisach dokumentów, których pracodawca może żądać od kandydata,
 • brak stosowanych dotychczas pomocniczych wzorów dokumentów jako załączników do rozporządzenia (obecne pomocnicze wzory),
 • brak regulacji dotyczącej podpisania umowy o pracę w dwóch egzemplarzach oraz wydawania legitymacji służbowej,

b) akta osobowe pracowników:

 • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentów w aktach osobowych prowadzonych w postaci papierowej lub elektronicznej (4 części akt osobowych, możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów, uszczegółowienie rodzaju przechowywanych dokumentów – omówienie każdej części),
 • dokumenty, niewymienione w rozporządzeniu, które mogą znajdować się w aktach osobowych pracownika,

c) rozszerzona dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (nowe dokumenty, które należy gromadzić w tej części dokumentacji pracowniczej):

 • dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy,
 • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,
 • karta wpłaconego wynagrodzenia oraz inne dokumenty, które należy dołączyć do karty,
 • karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz inne dokumenty, które należy dołączyć do tej karty,

d) zasady obowiązujące przy prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w systemie teleinformatycznym:

 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej (specjalne wymogi dotyczące systemów teleinformatycznych),
 • zmiana postaci dokumentu przedłożonego przez pracownika w postaci papierowej (procedura postępowania w takiej sytuacji – obowiązki pracodawcy i pracownika),
 • minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych (określone w załączniku do rozporządzenia),
 • zasady dotyczące przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi (konieczność utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania),

e) doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji:

 • osoby uprawnione do otrzymania informacji lub zawiadomienia,
 • różnice między informacją a zawiadomieniem,
 • procedura odbioru dokumentacji pracowniczej (osoby uprawnione do odbioru oraz sposób, w jaki następuje odbiór dokumentacji w zależności od jej postaci),

f) zasady oraz termin wydawania kopii dokumentacji pracowniczej (uzależnione od postaci jej prowadzenia),

g) przepisy przejściowe (zasady postępowania pracodawców wobec dokumentacji zgromadzonej do dnia 31 grudnia 2018 r.).

 

5) Przygotowane zmiany Kodeksu pracy w celu zapewnienia zgodności z RODO (druk sejmowy 3050):

 • wpływ nowych przepisów Kodeksu pracy na zakres stosowania RODO,
 • nowy katalog danych osobowych, których żądać będzie pracodawca od kandydata/pracownika,
 • wprowadzenie możliwości przetwarzania danych osobowych „za zgodą” kandydata/pracownika (jakie dane będą objęte zgodą?),
 • warunki wyrażenia i wycofania zgody,
 • przetwarzanie danych szczególnych oraz danych dotyczących karalności kandydata/pracownika,
 • podstawy przetwarzania danych biometrycznych pracownika,
 • upoważnienia do przetwarzania danych szczególnych,
 • wysokie kary administracyjne za naruszenie przepisów Kodeksu pracy o ochronie danych osobowych (wynikające z RODO),
 • wskazówki UODO dotyczące ochrony danych osobowych w miejscu pracy.

6) Kodeks pracy – pierwszy akt prawny, który wprowadził regulację dotyczącą różnych rodzajów monitoringu (przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

 • instytucja „monitoringu” w Kodeksie pracy – nowe regulacje związane z dostosowaniem przepisów do RODO (monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu – interpretacje i wątpliwości),
 • co powinno się znaleźć w regulacjach wewnętrznych dotyczących monitoringu,
 • projektowane zmiany dotyczące monitoringu pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych,
 • wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

 

Dzień 2
Rewolucyjne zmiany prawa pracy 2018/2019

I . Zawarcie umowy o pracę

1.Charakter prawny umowy o pracę

2.Sposoby zawarcia umownego stosunku pracy. Czy może dojść do zawarcia umowy o pracę per facta concludentia?

3.Forma umowy o pracę. Konsekwencje braku formy pisemnej umowy o pracę

4.Treść umowy o pracę

1. Minimalna treść umowy o pracę

2. Czy negocjacjami stron mogą być objęte inne okoliczności, niewymienione w art. 29 k.p.?

3. Umowy związane z umową o pracę (klauzule autonomiczne do umowy o pracę)

4. Granice swobody ustalania treści stosunku pracy

5.Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z warunkami zatrudnienia.

6.Rodzaje umów o pracę; rodzaje umów terminowych

7.Przesłanki zawierania terminowych umów o pracę

8.Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony (limity)

9.Sposób liczenia terminów umów zawartych na czas określony

10.Aneksowanie umów na czas określony

11.Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony

12.Wyłączenia spod mechanizmu przekształcenia (wyjątki)

13.Zmiana treści umowy o pracę

1.W jaki sposób może dojść do stałej zmiany treści umowy o pracę?

2.Instytucja wypowiedzenia warunków pracy i płacy – charakter prawny, cel

3.Skuteczność wypowiedzenia zmieniającego - forma i treść oświadczenia woli pracodawcy o zmianie warunków umowy o pracę

4.Co w praktyce oznacza odpowiednie stosowanie do wypowiedzenia przepisów o wypowiedzeniu definitywnym?

5.Kiedy jest możliwa okresowa zmiana treści stosunku pracy przez pracodawcę? (zmiana warunków pracy jednostronnie przez pracodawcę)

II. Rozwiązanie umowy o pracę 

1.Ogólne reguły składania oświadczeń woli prowadzących do rozwiązania umowy o pracę

1.1.Forma i treść oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy

1.2.Kiedy można cofnąć swoje oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

2.Wypowiedzenie umowy o pracę

2.1.Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę

2.2.Co należy rozumieć  przez pojęcia,,okres” i,,termin” wypowiedzenia?

2.3.Czy można rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym w okresie wypowiedzenia?

2.4.Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem (wypowiedzeniem zmieniającym) umowy zawartej na czas nieokreślony?

2.5.Czy wystarczającą przesłanką wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest nabycie uprawnień emerytalnych?

2.6.Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie?

2.7.Na czym polega konsultacja wypowiedzenia ze związkami zawodowymi?

2.8.Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kategorie pracowników podlegający szczególnej ochronie.

2.9.Konstrukcje zakazu wypowiedzenia.

2.10.Kiedy ochrona przed wypowiedzeniem jest wyłączona?

3.Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

3.1.Przyczyny zwolnień grupowych 

3.2.Pojęcie zwolnienia grupowego

3.3.Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika

3.4.W jaki sposób zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika modyfikują   szczególna ochronę trwałości stosunku pracy?

3.5.Uprawnienia pracownika zwolnionego w z przyczyn niedotyczących pracodawcy

4.Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę

4.1.Przyczyny i tryb zwolnienia

4.2.Co praktycznie oznacza ciężkie naruszenie obowiązków?

4.3.Jakie przestępstwa i kiedy popełniane pozwalają na zwolnienie w trybie bez    wypowiedzenia 

4.4.Z trata jakich dokumentów jest związana zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu?

4.5.Forma, terminy i procedura zwolnienia w trybie art. 53 k.p.

5.Rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym przez pracownika

5.1.Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

5.2.Skutki dla pracownika rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy

III. Świadectwo pracy

1.Charakter świadectwa pracy

2.Treść świadectwa pracy

3.Informacje, których nie wpisuje się w świadectwie pracy

4.Błędy w świadectwie pracy dotyczące informacji o urlopie wypoczynkowym

5.Miejsce wydania świadectwa pracy

6.Termin wydania świadectwa pracy

7.Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika

8.Uzależnienie wydania świadectwa pracy od wniosku lub rozliczenia się

9.Wydanie świadectwa pracy dotyczącego kilku umów

10.Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia

11.Wydanie świadectwa pracy w związku ze śmiercią pracownika

12.Przejście zakładu pracy a świadectwo pracy

13.Archiwizowanie kopii wydanego świadectwa pracy

14.Wydanie odpisu (duplikatu) świadectwa

15.Sprostowanie świadectwa pracy

16.Sprostowanie świadectwa pracy po śmierci pracownika

17.Uzupełnienie treści świadectwa pracy

18.Odpowiedzialność z tytułu wystawienia błędnego świadectwa pracy lub jego nieterminowego wydania

19.Sprostowanie świadectwa pracy po zmianie płci przez pracownika

20.Świadectwo pracy – wyjaśnienia do wzoru 


Dzień 3
Podróż służbowa 2019 – pracownik i nie-pracownik w delegacji


Część I Podróż służbowa, kiedy, jak i za ile?
1. Definicja podróży służbowej, treść w umowie o pracę, a podróż służbowa.
2. Podróż służbowa kierowców, osób stale przemieszczających się (serwisantów, handlowców, przedstawicieli handlowych).
3. Świadczenia na rzecz pracownika w podróży służbowej: diety, ryczałty i inne należności.

 • Krajowe podróże służbowe.
 • Zagraniczne podróże służbowe .
 • Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna.
 • Przykłady rozliczeń.

4. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w ramach podróży służbowej.

 • opłata konduktorska, klasa i rodzaj pociągu, zmiana środka transportu, zgubienie biletu.
 • Nietypowe wydatki, procedury.

5. „Ryczałty”, kiedy obowiązkowo, a kiedy według oświadczenia pracownika.
6. Podróż służbowa członka zarządu oraz osoby niebędącej pracownikiem.
7. Podróż służbowa radnego – limity i ważne procedury.
8. Czas pracy w trakcie podróży służbowej

 • Urlop na żądanie, a delegacja
 • „Początek” podróży służbowej.
 • Czas trwania podróży służbowej.
 • Przerwa na wypoczynek.

9. Ochrona pracownika przed delegowaniem poza stałe miejsce zamieszkania.
10. Opieka zdrowotna za granicą, obowiązki pracodawca i procedury.
11. Dokumentacja związana z podróżami służbowymi(Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych).
12. Podróż służbowa w kontekście przepisów BHP.
13. Podróż służbowa, a konsekwencje składkowe (ZUS)
- co z rachunkami za wyżywienie, gwarantowane przez pracodawcę w kontekście limitu diet.

Część II Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych 2018/2019.
1. Zagadnienie „zwrotu kosztów”, poniesionych przez pracownika w ramach podróży służbowej (zwrot za pranie w hotelu, taksa klimatyczna):

 • za przejazd w podróży pojazdem, niebędącym własnością pracodawcy,
 • za najem samochodu osobowego przez pracownika za granicą,
 • za podróż komunikacją publiczną,
 • opłaty za autostradę, parking,

2. Inne zagadnienia w kontekście podatków:

 • Podróż służbowa członka zarządu oraz osoby niebędącej pracownikiem.
 • Opieka zdrowotna za granicą, a aspekt podatkowy.
 • Gwarantowane wyżywienie przez pracodawcę, a skutki podatkowe w aktualnych interpretacjach urzędów.

Część III Podróż służbowa w księgach.
1. Polecenie księgowania

2. Zagadnienie kursu walut przy przeliczaniu kosztów podróży służbowych zagranicznych

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto)
dwie i więcej 2 150.00 netto zł./osobę (2 644.50 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:
Od dnia 17 marca 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 20 marca 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu )
- relaks w Centrum SPA : korzystanie z basenu, sauny, sala fitness (szczegóły na stronie hotelu)


UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

-istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu szkolenia.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.