Temat:

PRAWO PRACY i PŁACE 2019/2020 najnowsze zmiany i najważniejsze aspekty, rozliczenia z ZUS i US - praktyczne kompendium [nr 6309]

Termin: 26-11-2019 do 29-11-2019
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:

I dzień

I. Nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 7 września br. w tym:
1. Nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy:
• nowe roszczenia byłego pracownika w sytuacji, gdy były pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy
• nowy dokument zastępujący świadectwo pracy,
• nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy,
• nowe zasady wydawania odpisu świadectwa pracy
2. Nowe przepisy dotyczące nakazu równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji, obowiązki pracowników działów kadr w tym zakresie,
3. Nowe przepisy chroniące trwałość stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego,
II. Najnowsza wykładnia regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:
• wyjaśnienie w jakich sytuacjach pozyskuje się tzw. dane o karierze zawodowej od kandydata do pracy,
• zasady przetwarzania danej o miejscu zamieszkania wybranego kandydata do pracy,
• zakres danych osobowych w umowie o pracę,
• zasady postępowania z danymi kontaktowymi kandydata do pracy po jego zatrudnieniu,
• zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników) – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich już nie wpisywać,
• problematyka przetwarzania danych w związku z zawiadomieniem o wypadku,
III. Zasady pozyskiwania dokumentów od kandydatów do pracy oraz pracowników i dopuszczalność, bądź brak dopuszczalności ich kopiowania, w tym
• relacje między ustawą o dokumentach publicznych, a przepisami Kodeksu pracy,
• przykłady dokumentów, które mogą i które nie mogą być kopiowane,
IV. Zasady pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników niepełnosprawnych oraz najistotniejsza wykładnia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestiach uprawnień takich osób,
V. Nowe przepisy ustawy o zfśs w kontekście przetwarzania danych osobowych i przechowywania dokumentów, w tym:
• pozyskiwania danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs,
• potwierdzanie danych –zasady pozyskiwania dokumentów do wglądu zgodnie z wykładnią UODO,
• upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla np. członków Komisji Socjalnej,
• czas przechowywania poszczególnych dokumentów zgromadzonych na potrzeby zfśs,
• konieczność przeprowadzania cyklicznego „audytu” danych i dokumentów dotyczących zfśs.
VI. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą kandydata do pracy albo pracownika, w tym:
• zasady przetwarzania danych o niekaralności oraz danych nie wymienionych w przepisach prawa pracy,
• zasady pozyskiwania i przetwarzania zdjęć pracowników na cv lub w kwestionariuszu osobowym,
• przetwarzanie danych o stanie trzeźwości zgodnie z wykładnia UODO,
• zasady przetwarzania danych np. o zainteresowaniach i hobby kandydata do pracy.


II dzień

I. Poprawne układnie dokumentów w aktach osobowych danego pracownika, w tym:
1. Rodzaje dokumentów zbieranych w aktach osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie i nawiązaniem nowego stosunku pracy, w szczególności pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników:
• przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne,
• zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
• poprawne skierowania na badania wystawiane dla osób prowadzących pojazdy dla celów służbowych,
2. Rodzaje dokumentów zbieranych w pozostałych częściach akt osobowych, w tym omówienie zasad gromadzenia kar porządkowych oraz dokumentów dotyczących egzekucji komorniczych w trakcie trwania stosunku pracy zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
3. Wykładnia dotycząca zasad gromadzenia dokumentów w pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym:
• zasady gromadzenia dokumentów dotyczących czasu pracy danego pracownika,
• zasady gromadzenia wniosków urlopowych, w tym dokumentów dotyczących urlopów zaległych,
• częstotliwość drukowania kart wynagrodzeń w zależności od tego, czy dokumentacja pracownicza jest prowadzona w postaci papierowej, czy elektronicznej, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
4. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności:
• najnowsza wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wymagań wobec systemu teleinformatycznego pracodawcy,
• stanowiska odnośnie postaci poszczególnych zbiorów dokumentacji pracowniczej, obowiązków informacyjnych, ostatecznej wersji zapisywanych dokumentów elektronicznych,
• zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
• obowiązki informacyjne wobec pracowników, których dokumentacja była poprzednio papierowa,
• wymagania dotyczące przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS oraz PIP,
• możliwość powierzenia prowadzenia dokumentacji pracowniczej zewnętrznemu podmiotowi – zalety i ryzyka, zgodnie z najnowszą wykładnią,
5. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy zgodnie z najnowsza wykładnią,
6. Zasady tworzenia nowych akt osobowych i nowej dokumentacji pracowniczej dla pracowników, w przypadkach gdy jest to wymagane – postępowania ze świadectwami pracy oraz dokumentami gromadzonymi w części A akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią,
7. Rozróżnienie, którzy pracownicy musza otrzymać wraz ze świadectwem pracy informację o okresie przechowywania i prawie odbioru dokumentacji pracowniczej, a który nie,
8. Zasady tworzenia i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej – postanowienia, które warto wprowadzić do regulaminu pracy w celu przeciwdziałania nadużywaniu prawa do uzyskania kopii dokumentacji,
9. Zasady postępowania z dokumentacją, której nie uznaje się za dokumentację pracowniczą, w szczególności czas i miejsce jej przechowywania zgodnie z najnowsza wykładnią (m.in. dokumenty zasiłkowe, podatkowe, zwolnienia lekarskie, dokumentacja bhp),


III dzień

1. Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Charakterystyka i cele wprowadzenia PPK
 • Podstawowe zasady PPK
 • PPK a OFE – czy jest ryzyko przejęcia środków przez Skarb Państwa?
 • Gwarancja własność środków
 • Zasady dziedziczenia

2. Tworzenie PPK

 • Wejście w życie ustawy a obowiązek tworzenia PPK
 • Wielkość pracodawcy a terminy tworzenia PPK
 • Umowa o zarządzanie
 • Umowa o prowadzenie
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Kto nie musi tworzyć PPK

3. PPK a PPE

 • PPE jako alternatywa dla PPK
 • Warunki PPE pozwalające uniknąć PPK
 • Porównanie PPK i PPE

4. Zakres podmiotowy PPK

 • Osoby objęte PPK – pracownicy i kto jeszcze?
 • Student na zleceniu a PPK
 • Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
 • Dobrowolny charakter PPK
 • Zasady rezygnacji z PPK

5. Środki PPK

 • Podstawa naliczania PPK
 • Od czego nie płacimy PPK
 • Wpłaty finansowane przez pracownika
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
 • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
 • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
 • Możliwość dokonywania potrąceń z PPK
 • Składki pracodawcy jako koszt pracodawcy
 • Kiedy składki pracodawcy są przychodem podatkowym
 • Praca na przykładach kwotowych

6. Dyspozycje uczestnika

 • Przystąpienie i wystąpienie z PPK
 • Zmiana pracodawcy
 • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
 • Śmierć uczestnika
 • Rozporządzanie środkami
 • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
 • Wypłata środków po 60
 • Zwrot środków na wniosek uczestnika
 • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą

7. Obsługa PPK

 • Zasady inwestowania
 • Koszty zarządzania
 • Nadzór nad funkcjonowaniem
 • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Portal PPK
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

8. Konsekwencje podatkowe PPK

 • Wpłaty PPK a przychody i koszty
 • Zwolnienia podatkowe związane z PPK
 • Kiedy od wypłat zapłacimy podatek

9. Przepisy karne

10. Przegląd instytucji finansowych tworzących PPK.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) do: 14-11-2019 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) od: 15-11-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:


RABATY - przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z firmy

Cena zawiera:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • 3 noclegi w pokoju dwuosobowym  (1-os. za dodatkową opłatą)
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 26.11, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 29.11)
 • poczęstunek w przerwach kawowych

oraz bezpłatne korzystanie z centrum SPA/TROPICANA w hotelu:

 • relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.