Temat:

RACHUNKOWOŚĆ W 2024 WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I KSR [#8821]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 25-06-2024 do 28-06-2024
Prowadzący:
Dominik Biel

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz publikacji z zakresu rachunkowości.

Arkadiusz Lenarcik

- dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle

swoje malownicze położenie zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego

poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Opis:

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Program:

Dzień 1

Środki trwałe oraz WNiP - ewidencja, wycena, amortyzacja, inwentaryzacja, leasing (KSR7, KSR4)

 1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Krajowy Standard Rachunkowości 11,
  • Prawo podatkowe.

 2. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • wytworzonych we własnym zakresie,
  • nabytych (nowe i używane),
  • zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego,
  • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
  • odłączenie części składowej środka trwałego,
  • inne przypadki.

 3. Amortyzacja środków trwałych:
  • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych,
  • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

 4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
  • okres użyteczności środków trwałych,
  • wartości szacunkowe a środki trwałe,
  • obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności,
  • ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych.

 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”:
  • okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,
  • ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.

 6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:
  • definicja nieruchomości inwestycyjnej,
  • ujęcie początkowe,
  • wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 7. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,
  • leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,
  • opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – koniec kontrowersji,
  • ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

 8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
 9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych:
   • warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym i podatkowym,
   • klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna),
   • wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.
  1. Wartość początkowa:
   • ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia,
   • zmiany wartości początkowej.
  2. Amortyzacja:
   • metody amortyzacji,
   • okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie,
   • zawieszenie i zakończenie amortyzacji.
   • Likwidacja.

 10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

Dzień 2:

Różnice kursowe i odroczony podatek dochodowy w przepisach rachunkowości i podatkach

 1. Wprowadzenie
 2. Klasyfikacja różnic kursowych
 3. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości
 4. Różnice kursowe w prawie podatkowym (CIT oraz VAT)
 5. Transakcje w walutach obcych wg MSR
 6. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
 7. Instrumenty pochodne a różnice kursowe
 8. Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 9. Metody obliczania podatku odroczonego.
 10. Zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 11. Wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2.
 12. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku odroczonego na przykładach:
  • Nierozliczone straty podatkowe
  • Ewidencja środków trwałych – tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące
  • Wycena do wartości godziwej
  • Umowy leasingu
 13. Podatek odroczony dla operacji dotyczących kapitału
 14. Przykłady dotyczące wyceny oraz prezentacji podatku odroczonego (case study).
 15. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

Dzień 3:

Ujęcie przychodów z działalności operacyjnej - KSR15 i KRS3

 

 1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów":
  • ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
  • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach,
  • zmniejszenia przychodów,
  • koszty doprowadzenia do zawarcia umowy,
  • prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

 2. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych:
  • Ustawa o rachunkowości art. 34a-d:
  • ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi,
  • metody pomiaru stopnia zaawansowania usługi,
  • koszty wytworzenia,
  • koszty wytworzenia niezakończonej usługi,
  • ustalanie kosztów z wykonania niezakończonej usługi.

 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane":
  • ogólne zasady stosowania,
  • umowa o usługę budowlaną,
  • metoda kosztowy,
  • ustalanie stopnia zaawansowania umowy,
  • przychody z umów długoterminowych,
  • koszty wykonania umów długoterminowych,
  • ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych,
  • prezentacja i ujawnianie informacji,
  • odroczony podatek dochodowy z tytułu umów długoterminowych,
  • rozwiązania techniczno-organizacyjne warunkujące stosowanie standardu.

 4. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 3 260.00 netto zł./osobę (4 009.80 zł. brutto)
dwie i więcej 3 160.00 netto zł./osobę (3 886.80 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 25 czerwca 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 28 czerwca 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.