Temat:

FUNDUSZ SOCJALNY 2024 W PRAKTYCE - PRAWIDŁOWE UTWORZENIE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DANYCH GUS, ZAPLANOWANIE WYDATKÓW, ZASADY EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ZFŚS W WARUNKACH KONKRETNEGO PRACODAWCY [#8692v]

szkolenie online

Termin: 29-02-2024
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Prowadzący:

- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Opis:

Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli projektujących, organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw.  komisji socjalnych

Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej.

Program:

I. Aktualności socjalne

 

 1. Prawidłowe naliczenie corocznego odpisu na zfśs z uwzględnieniem – obowiązujących w 2024 r. wysokości odpisów.
 2. Zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia do celów naliczenia odpisu.
 3. Naliczenie odpisu na 2024 r. - według ustawy o zfśs i przepisów odrębnych - dla nauczycieli  i w publicznych szkołach wyższych.
 4. Prawne możliwości ograniczania i rezygnacji z tworzenia zfśs. Możliwości podwyższania odpisu.
 5. Przygotowanie planu finansowego, preliminarza środków zfśs na 2024 r.
 6. Zwolnienia podatkowe (PIT) świadczeń socjalnych w 2024 r.
 7. Możliwości i zasady potwierdzania (dokumentowania i weryfikowania) oświadczeń w działalności socjalnej.
 8. Zasada uznaniowości świadczeń socjalnych a zasady równościowe w prawie pracy.
 9. Miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej.
 10. Zasady przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej- RODO. Podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
 11. Dopuszczalność stosowania w regulaminie zfśs przesłanek np. statusu emeryta i pracownika, wysokości odpisu, stażu pracy, wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy o pracę, równoległego zatrudnienia, zatrudnienia współmałżonków u jednego pracodawcy, korzystania z urlopów – przy uzależnianiu prawa i ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych.
 12. Rodzaje i formy wypoczynku finansowanego/dofinansowywanego z zfśs a ustawowe świadczenie urlopowe. Wypoczynek zorganizowany a wczasy pod gruszą. Czy emeryci mają prawo do „gruszy” ?
 13. Zasady przyznawania pomocy materialnej z zfśs – tzw. zapomóg z, w tym świadczeń przedświątecznych -  uwzględnieniem skutków podatkowych.
 14. Prowadzenie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych.
 15. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów.  Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń ze względu na wysokość odpisu i status uprawnionych.
 16. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 17. Organizowanie socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

II. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji. 

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. „Mali” pracodawcy  - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

III. Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs. Zakres wydatków objętych działalnością socjalną.
 2. Wydatki niepodlegające finansowaniu z zfśs. Nieprawidłowości.
 3. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 4. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs ?
 5. Zasady doboru rodzajów świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

IV. Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 2. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne ?
 3. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs ?
 6. Czy regulamin powinien/może zawierać zakładową definicję byłego pracownika – emeryta lub rencisty ?

V. Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego.  Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania „dobrego” regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ?
 3. Tzw. preliminarz – ustalanie zasad podziału zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Czy może być zmieniany w trakcie roku?
 4. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 5. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną. 
 6. Staż pracy, wymiar czasu pracy, równoległe zatrudnienie, współmałżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy – stosowanie w regulaminie.

VI. Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – także w kontekście RODO.   

VII. Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 • Rodzaje niezbędnych danych do  ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 • Charakter prawny oświadczenia i inne  możliwości dokumentowania/ potwierdzania sytuacji socjalnej.
 • Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.    

VIII. Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych. Imprezy integracyjne a zfśs.

IX. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych

 1. Zwolnienia podatkowe (PIT) w 2024 r. ?
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

X. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie ustawy o zfśs i regulaminu funduszu. Rola i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Profil uczestników:

Interaktywne wykładowo-warsztatowe spotkanie dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych. Istotnym elementem spotkania są odpowiedzi na pytania uczestników na tle praktyki zakładowej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najważniejszych zasad prawidłowego tworzenia/rozliczania i wydatkowania ZFŚS ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy wynikających z ostatnich zmian w ustawie o zfśs oraz pomoc w rozstrzyganiu problemów i wątpliwości powstałych na gruncie stosowania ustawy o zfśs i innych przepisów dotyczących zfśs. Użyteczna, wykładowo-warsztatowa formuła szkolenia pozwala na bieżące konsultowanie pojawiających się pytań wynikających ze stosowania przepisów w warunkach konkretnego pracodawcy przy opracowywaniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu zfśs).

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 26-02-2024 godz. 23:26 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 27-02-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłatyDrukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.