Temat:

KADRY, PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA w 2023 roku - WARSZTATY
- Jak dostosować dokumentację pracowniczą (check lista) do nowelizowanego Kodeksu Pracy
- Jak dokonać prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń po zmianach podatkowych i składkowych [nr 8207v]

dwudniowe szkolenie online. BARDZO ATRAKCYJNA CENA

Termin: 25-01-2023 do 26-01-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 14:00
Prowadzący:
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

Anna Stokłosa

– radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia

BARDZO ATRAKCYJNA CENA

Program:

DZIEŃ 1 (25.02):
Jak w 2023 r. dokonać prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia pracownika, w tym za czas płatnych nieobecności, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, należności po ustaniu stosunku pracy, jak poprawnie dokonać potrąceń z należności pracowników – po zmianach podatkowych i składkowych – warsztaty z naliczania

I. ZMIANY W NALICZANIU WYNAGRODZEŃ OD 1 STYCZNIA 2023 R.

1. Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników

2. Oświadczenia i wnioski podatników mające wpływ na obliczenie zaliczek

2. Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku

3. Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r.

4. Podwójna waloryzacja wynagrodzenia minimalnego w 2023 r.

II. OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 ZWOLNIENIA PODATKOWE – POLSKI ŁAD

1. Ulga na powrót

2. Ulga dla rodzin

3. Ulga dla pracujących rodziców

4. Stosowanie nowych ulg na listach płac

5. Nowe zwolnienie podatkowe – tylko dla pracownika (praca na czarno)

6. Ulga dla młodych – najważniejsze informacje

III. WYNAGRODZENIE PRACOWNICZE – OD BRUTTA DO NETTA

1. Zasady rozliczania wynagrodzeń w pięciu krokach

2. Składki społeczne pracownika i pracodawcy, FP. FS, FGŚP, FEP

3. Składka zdrowotna z uwzględnieniem zasad obniżania jej do wysokości zaliczki – stan na 31 grudnia 2021 r.

4. Podleganie ubezpieczeniom – pracownicy na urlopach związanych z rodzicielstwem

5. Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

IV. ROZLICZANIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO I ROCZNEGO LIMITU SKŁADEK

1. Rozliczenie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego

2. Nowy limit 30-krotności i składki ZUS po jego przekroczeniu w 2023 r.

V. POTRĄCENIA Z NALEŻNOŚCI ZATRUDNIONYCH OSÓB

1. Granice potrąceń

2. Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r. w tym na przełomie roku

3. Świadczenie wolne od potrąceń

4. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS

5. Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

6. Potrącenia z umów zlecenia z uwzględnieniem różnych stanowisk w ustalaniu kwot wolnych

7. Potrącenia z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego

VI. WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY I INNE ZWOLNIENIA Z PRACY

1.  Składnik wchodzące do podstawy urlopowej

2. Ustalenie podstawy urlopowej

3. Finalne ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

4. Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia od pracy

VII. KALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

1. Współczynnik ekwiwalentowy w 2023 r.

2. Składniki wchodzące do postawy ekwiwalentowej

3. Końcowe ustalenie ekwiwalentu na niewykorzystany urlop

4. Wynagrodzenie urlopowe a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

5. Rozliczanie innych nieobecności płatnych pracownika

VIII. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY PO 1 STYCZNIA 2023 R.

1. Okres zasiłkowy

2. Zasady ustalania wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

3. Ustalenie jakie składniki wchodzą do podstawy świadczeń chorobowych

4. Minimalna podstawa świadczeń chorobowych

5. Świadczenia chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek

6. Wyznaczenie przeciętnej podstawy wyliczeń

7. Finalne wyliczenie dniówki świadczenia chorobowego

8. Zasady zmniejszenia wynagrodzenia za czas niezdolności chorobowej i innych nieobecności

9. Naliczanie świadczeń chorobowych w praktyce

10. Minimalna podstawa świadczeń chorobowych w 2023 r. - zmiana

IX. ROZLICZANIE NIETYPOWYCH NALEŻNOŚCI

1. Rozliczanie świadczeń wypłacanych po zakończonym stosunku pracy – ZMIANA!

2. Należności ustalane na zasadach stosowanych przy ekwiwalencie za urlop – odprawy i odszkodowania

3. Rozliczanie należności w przypadku śmierci pracownika i zleceniobiorcy

4. Świadczenia należne za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

5. Rozliczanie wybranych świadczeń  pozapłacowych w kontekście oskładkowania.DZIEŃ 2 (20.02):
DOKUMENTACJA KADROWA WYMAGANA NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY w 2023 roku - Warsztat na wzorach - wymaganych procedur, polityk, wniosków i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem nowych przepisów w życie

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalną. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Szkolenie zapewni każdemu uczestnikowi:

 • kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
 • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić

PROGRAM:

I.  Praca zdalna

 1. Planowane zmiany w KP
 2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
 3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
 4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
  a)           treści obligatoryjne – jak sformułować:
  - zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
  - zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
  - zasady kontroli
  b)           treści fakultatywne
 5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) –  dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
 6. Procedura ochrony danych osobowych
  a)           treści obligatoryjne i fakultatywne - warsztat
  b)           wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
 7. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
  a)           ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
  b)           informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
 8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
  a)           termin
  b)           forma
  c)            wzór
 9. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
 10. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
 11. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
  a)           termin
  b)           forma
  c)            opracowanie wzoru polecenia
 12. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
 13. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
  a)           wzór
  b)           forma
  c)            obowiązek uwzględnienia, przyczyny odmowy uwzględnienia
 14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
 15. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia

II.  Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu

 1. Planowane zmiany w KP
 2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
 3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
 4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia - warsztat
  a) treści obligatoryjne
  b) treści fakultatywne
 5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
  a) wzór
  b) forma
  c) miejsce przechowania
 6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
 7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
  a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
  b) wynik wskazujący na brak alkoholu  środków działających podobnie do alkoholu
 8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

 

III. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

 1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
 2. Nowe treści umowy o pracę - wzór
 3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
  a)          
  zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
  b)          
  zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
  c)          
  zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
  d)          
  procedura rozwiązania stosunku pracy
 4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
 5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
 6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
  a)           wzór
  b)           Warunki złożenia wniosku
  c)            obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
  d)           Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
 7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP

IV. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

 1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
  a)           warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
  b)           wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 2. Urlop opiekuńczy
  a)           warunki udzielenia urlopu
  b)           wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  a)           co to jest elastyczna organizacja pracy
  b)           kto może złożyć wniosek
  c)            korzyści złożenia wniosku
  d)           wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
  e)           informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
 4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
 5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
  a)           planowane zmiany
  b)           wzory
  c)            forma i termin złożenia
  d)           planowane przepisy przejściowe


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
620.00 netto zł./osobę (762.60 zł. brutto) do: 23-01-2023 godz. 21:23 120.00 zł./osobę
740.00 netto zł./osobę (910.20 zł. brutto) od: 24-01-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłatyDrukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.