Temat:

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp. IV EDYCJA (2020 r.) [nr 7071v]

szkolenie online

Termin: 25-08-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

[01] Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?

[02] Problematyczny homeworking, czyli czy można łączyć pracę w biurze z pracą w domu (czasowo, naprzemiennie, w pewnych okresach)? 

[03] Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?

[04] Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

[05] Czy na zasadach art. 82 KP można obniżyć wynagrodzenie pracownika za wadliwe wykonanie pracy poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?

[06] Czy z uprawnień związanych z rodzicielstwem może korzystać pracownik, którego małżonek/małżonka jest osobą bezrobotną?

[07] Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet?

[08] Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać kobieta, która poroniła przed 20 tygodniem ciąży?

[09] Czy bezpośrednio po >30-dniowej nieobecności spowodowanej chorobą pracownik może wziąć udział w szkoleniu BHP

[10] Czy pracownik nocnej zmiany może pracować w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę po godzinie 24:00?

[11] Na czym polega „bezpośredni nadzór” w rozumieniu § 81 OgólPrzepBhpR?

[12] Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?

[13] Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy?

[14] Na jakich zasadach przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na okres obowiązywania kolejnej umowy o pracę?

[15] Czy były pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli decyzja ZUS została wydana po ustaniu stosunku pracy w trybie art. 53 KP?

[16] Czy pracownik, który dociera do stanowiska pracy wchodząc po drabinie podlega badaniom wysokościowym?

[17] Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?

[18] W jaki sposób obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego korzystanie z tego urlopu z pracą?

[19] Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?

[20] Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać przeniesiony do następnego pracodawcy na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcami i pracownikiem?

[21] Czy pracodawca powinien zapewnić krem z filtrem UV pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie letnim?

[22] Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy?

[23] Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?

[24] W jaki sposób udzielić urlopu wypoczynkowego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą?

[25] W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej?

[26] Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?

[27] Na jakich zasadach możliwe jest wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

[28] W jakich przypadkach pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

[29] W jakim wymiarze (7 czy 8 godzin) planować pracę pracownikowi w okresie pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności?

[30] Jak określić termin wypłaty wynagrodzenia, aby był zgodny z art. 85 KP?

[31] Czy można odpracować „wyjście prywatne” zanim ono nastąpi na zasadzie tzw. banku godzin?

[32] Czy woda kranowa nasycona CO2 spełnia wymóg napoju profilaktycznego?

[33] Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?

[34] Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?

[35] Czy pracownik podejmujący swą pierwszą w życiu pracę na prawo do urlopu na żądanie?

[36] Czy koordynator ds. BHP musi być powołany w galeriach handlowych czy biurowcach?

[37] Jak ustalić wymiar urlopu niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu?

[38] Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej ustalonej wraz z okresem pozostawania bez pracy?

[39] Awans lub „degradacja” w ramach tego samego działu a obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz badań profilaktycznych?

[40] Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenie?

[41] W jakich przypadkach urlop wychowawczy i urlop rodzicielski nie chronią pracownika przed zwolnieniem z pracy?

[42] Czy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może oddać dziecko do żłobka czy przedszkola na 3-4 godziny dziennie?

[43] Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent pracownikowi, który korzystał z urlopu bezpłatnego przez niemal 2-miesięcny okres zatrudnienia?

[44] Od którego momentu rozpoczyna się urlop wypoczynkowy pracownika III zmiany - od chwili zakończenia zmiany; dnia kalendarzowego, w którym świadczył pracę, czy zakończenia doby pracowniczej?

[45] Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinien on wyglądać?

[46] Na kim - pracodawca użytkownik czy APT - spoczywa obowiązek dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownika tymczasowego?

[47] Czy pracownik, który otrzymał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją: „zatrudnienie tylko w warunkach pracy chronionej” może zostać zwolniony z pracy, jeżeli jego pracodawca nie ma statusu ZPChR?

[48] Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?

[49] Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy lub wynagradzania? Czy zmniejszenie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powoduje automatyczne utratę mocy przez regulamin?

[50] Kto ponowi koszty kursu/szkolenia (np. 5KW, prawo jazdy specjalistyczne itp.) w zakresie  „przed” i „w trakcie” zatrudnienia?

[51] Jaki jest wymiar urlopu pracownika, którego stosunek pracy zakończył się w danym roku kalendarzowym skróconym okresem wypowiedzenia?

[52] Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?

[53] Czy zgodnie z § 6 pkt 1a DokPracR należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy?

[54] Jaki jest maksymalny czas pracy w pomieszczeniu bez naturalnego oświetlenia?

[55] Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?

[56] Jak długo może trwać płatna nieobecność usprawiedliwiona z powodu badań profilaktycznych?

[57] Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy? 

[58] Jaka jest wysokość diety, jeżeli w trakcie podróży służbowej pracownik jest niezdolny do pracy?

[59] Czy pracodawca jest zobligowany zapewnić specjalistyczne krzesełko pracownikowi z dysfunkcją kręgosłupa?

[60] Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu telepracownika może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)
dwie i więcej 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą na czacie,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.