Temat:

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp, V EDYCJA (2021 r.) [nr 7460v]

szkolenie online

Termin: 22-06-2021
Godziny zajęć: 09:00 - 13:00
Prowadzący:
Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

[01] Czy pracodawca jest zobowiązany zrekompensować koszt zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, który w niektóre dni pracuje mniej niż 4 godziny?

[02] Czy zawiadomienie o ukaraniu należy usunąć z akt osobowych pracownika, którego stosunek pracy zakończył się przed upływem roku od nałożenia kary porządkowej?

[03] Czy pracownik ma prawo do świadczenia urlopowego (tzw. wczasów pod gruszą) jeżeli jego 14-dniowy wypoczynek przypadał na przełomie roku kalendarzowego?

[04] Czy pracownik przebywający przez cały rok kalendarzowy na świadczeniu rehabilitacyjnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

[05] Czy zachorowanie na chorobę zakaźną (m.in. COVID-19) może być uznane za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową?

[06] Jak ustalić okres 3-miesięcznej oraz 3-dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

[07] Czy pracodawca musi ukończyć szkolenie BHP dla osób kierujących, jeśli nie nadzoruje bezpośrednio procesu prac np. na budowie?

[08] Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym po przepracowaniu całego nominału czasu pracy pracownik rozchorował się?

[09] Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach pracownikowi, któremu w trakcie roku zmienia się norma czasu pracy z uwagi na uzyskany stopień niepełnosprawności?

[10] Czas pracy w dniu zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy

[11] Jak prawidłowo określić nomę czasu pracy niepełnoetatowca w informacji o warunkach zatrudnienia (art 29 § 3 KP)?

[12] Czy każde stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno spełniać wymagania z rozporządzenia (podnóżek, drukarka, skaner, trackball itp.) i czy w sytuacji niespełnienia tych wymogów pracownik ma prawo do okularów korygujących wzrok?

[13] Czy „przedstawiciel załogi” musi być powołany u każdego pracodawcy?

[14] Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli jego żona jest cudzoziemką i korzystała z urlopu macierzyńskiego na zasadach obcego prawa pracy?

[15] Czy umowa o zakazie konkurencji wiąże pracownika po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę na zasadach art. 231 KP?

[16] Czy wysokość refundacji zakupu okularów korygujących wzrok może być uzależniona od wady wzroku?

[17] Czy do okresu ochronnego z art. 53 § 1 pkt 1b wliczamy okres choroby?

[18] Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, aby wymienić świetlówkę w miejscu pracy?

[19] Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ojcowskiego w razie zaistnienia szczególnych potrzeb zakładu pracy?

[20] Jaki jest skład zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem pracownika tymczasowego?

[21] Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?

[22] Czy w przypadku zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, czy spółki cywilnej w spółkę z o.o. – pracodawca ma obowiązek stosować procedurę informacyjną z art. 231 KP?

[23] Czy szkolenie wstępne bhp odbyte przez zleceniobiorcę, praktykanta czy pracownika tymczasowego zwolni go z obowiązku odbycia tego szkolenia po zawarciu umowy o pracę z tym samym podmiotem?

[24] Czy nieobecność w pracy skraca 3-miesięczny okres powierzenia innej pracy na zasadach art. 42 § 4 KP?

[25] Czy można zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę na czas nieokreślony?

[26] Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP brygadzisty pracującego na wysokości?

[27] Czy pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców ma prawo do dwóch odpraw emerytalno-rentowych?

[28] Czy można obniżyć wymiar etatu w trybie art. 1868 KP po wykorzystaniu 35 miesięcy urlopu wychowawczego lub wykorzystaniu 5 jego części?

[29] Czy wywieszanie harmonogramu czasu pracy (grafiku) „na bramie”, w szatni lub innym ogólnie dostępnym miejscu na terenie zakładu pracy narusza RODO?

[30] Czy instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez brygadzistę przy współudziale wyszklonego pracownika z długim stażem w firmie, nie posiadającego szkolenia dla kierujących?

[31] Godziny nadliczbowe ciężarnej oraz niepełnosprawnego osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

[32] Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone w umowie o pracę przez podanie kwoty rocznej pensji?

[33] Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy podać czas pracy przy monitorze ekranowym?

[34] Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy określać poziom wysokości, na jakiej pracownik wykonuje pracę?

[35] W jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za dzień nieobecności w pracy związany z zabiegiem po zakończonym okresie chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?

[36] Czy pracownik jest zobowiązany odpracować urlop na prawach urlopu macierzyńskiego jeżeli sąd opiekuńczy oddalił wniosek o przysposobienie dziecka?

[37] Czy żona pracownika musi przedstawić upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę należnego jej mężowi pozostającemu w śpiączce?

[38] Czy zwolnienie od pracy na dziecko do 14 roku życia należy wykorzystać w pełnych godzinach?

[39] Czy okres używalności ŚOI oraz odzieży obuwia/roboczego należy liczyć od daty produkcji czy od daty wydania pracownikowi do rzeczywistego używania?

[40] Czy w świadectwie pracy należy podać liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych?

[41] Czy w trybie art. 362 KP pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy jedynie w niektóre dni tygodnia?

[42] Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego bądź urlopu wychowawczego?

[43] Czy w regulaminie pracy należy zamieścić wykaz prac wzbronionych młodocianym lub kobietom, jeżeli pracodawca w ogóle nie zatrudnia takich osób?

[44] W jakich przypadkach należy dopełnić podstawę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

[45] Jaki okres zatrudnienia należy wpisać do świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?

[46] Czy orzeczenie z badań psychotechnicznych należy przechowywać w aktach osobowych?

[47] Jakimi kosztami może zostać obciążony pracodawca w przypadku odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?

[48] Czy pracownik tymczasowy ma prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności, a jeśli tak, to jak ustalić jego wymiar?

[49] Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych mają prawo otrzymać odzież roboczą?

[50] Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy robiąc zdjęcia pracownikom?

[51] Czy pracownikowi należy zrefundować koszt zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli badania okulistyczne nie zostały przeprowadzone w ramach badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego?

[52] Jak ustalić czas pracy i wynagrodzenie pracowników w przypadku ustanowienia zakładowego dnia wolnego od pracy (np. rocznica powstania firmy)?

[53] Jak ustalić liczbę średniotygodniowych godzin nadliczbowych?

[54] Czy pracownicy niepełnosprawni, zatrudnieni na część etatu, mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych?

[55] Czy liczenie limitu umów terminowych 3/33 ulega przerwaniu po przejęciu zakładu pracy na zasadach art. 231 KP?

[56] Za jaką część okresu pozostawania bez pracy pracownik przywrócony do pracy zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

[57] Czy w przypadku zatrudnienia dwóch kobiet w ponad 20-osobowym zakładzie pracy pracodawca jest zobowiązany utworzyć dla nich oddzielne pomieszczenia higieniczno-sanitarne?

[58] Czy pracownik może wyrazić zgodę na potrącenia z wynagrodzenia wszelkich przyszłych wierzytelności?

[59] Czy pracownikom na stanowiskach administracyjno-biurowych należy zapewnić napoje profilaktyczne?

[60] W jakich przypadkach wypadek podczas dyżuru będzie uznany za wypadek przy pracy?

Profil uczestników:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Korzyści:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 290.00 netto zł./osobę (356.70 zł. brutto)
dwie i więcej 290.00 netto zł./osobę (356.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą na czacie,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2021 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.