Temat:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZATRUDNIAJĄCYCH I CUDZOZIEMCÓW W PROCESIE POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W POLSCE [#8742v]

szkolenie online

Termin: 06-03-2024
Godziny zajęć: 9.00-14.00
Prowadzący:
Cezary Pytlarz

- Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

Pierwszy program, który traktuje o odpowiedzialności i konsekwencjach w procesie zatrudnienia cudzoziemców. Podmiot, cudzoziemiec, agencja zatrudnienia, pracodawca użytkownik, przedsiębiorca korzystający z outsourcingu, delegujący z i do Polski – kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za wykroczenia, przestępstwa i podstawy wydawania negatywnych decyzji oraz uchylanych i cofanych decyzji służb i organów. Dlaczego przedsiębiorcom zagraża pozbawienie możliwości uczestnictwa z przetargów, zamówieniach publicznych lub zwrot otrzymanych już dotacji pieniężnych. Czy przedsiębiorca i cudzoziemiec może dochodzić odszkodowania pieniężnego za nieprawidłowe działania w postępowaniach o zalegalizowanie pobytu lub pracy obcokrajowców. Jakie są podstawy prawne i wymogi stawiane przez organy stosujące prawo oraz kryteria pociągania do odpowiedzialności.

Te i inne zagadnienia zostaną przedstawione przez prowadzącego w oparciu o dotychczasowe długoletnie doświadczenie w przedmiotowym materii. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Opis:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie min. następujących zagadnień:
1.    Jakie są zasady odpowiedzialności.
2.    Dlaczego osoby reprezentujące, nadzorujące ponoszą odpowiedzialność.
3.    Na jakich zasadach odpowiada cudzoziemiec.
4.    Przypadki odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej.
5.    Dlaczego pracodawca użytkownik także odpowiada.
6.    Outsourcing - przyczyny odmowy wydania zezwoleń na pracę / pobyt i pra-cę / oświadczeń.
7.    Kiedy i za co odpowiada podmiot korzystający z outsourcingu.
8.    Przesłanki pozbawienia uczestnictwa z przetargów / zamówień publicznych.
9.    Zasady zwrotu otrzymanych dotacji pieniężnych.
10.    Zagrożenia - umowa o pracę / umowy zlecenia / inne umowy cywilnopraw-ne.
11.    Wykroczenia, przestępstwa oraz decyzje organów.
12.    Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej.

Program:

1.         Zasady odpowiedzialności w procesie zatrudniania / korzystania z pracy cudzoziemców:

 • podstawy prawne dot. odpowiedzialności;
 • podmioty / osoby odpowiedzialne;
 • kto i jak prowadzi postępowania;
 • osoby odpowiedzialne;
 • cudzoziemcy odpowiedzialni;
 • wykroczenia;
 • przestępstwa,
 • decyzje;
 • pozbawienie uczestnictwa z przetargów / zamówień publicznych;
 • zwrot otrzymanych dotacji pieniężnych.

 

2.         Odpowiedzialność cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce;

 • obywatele UE, EOG, Szwajcarii oraz ich małżonkowie;
 • nielegalne pobyty;
 • nielegalne wykonywanie pracy;
 • wykroczenia;
 • uchylenie dokumentów wizowych;
 • uchylenia decyzji administracyjnych;
 • wydalenie cudzoziemca z Polski;
 • zakaz wjazdy do Polski / do strefy Schengen;
 • przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności.

 

3.         Odpowiedzialność podmiotów z tytułu powierzania pracy cudzoziemcom;

 • nielegalne pobyty;
 • pobyt bez uprawnień do pracy i dalszej legalizacji;
 • nielegalna praca;
 • naruszenie obowiązków informacyjnych;
 • wykroczenia;
 • przestępstwa;
 • przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności.

 

4.         Odpowiedzialność / brak odpowiedzialności podmiotów z tytułu niedotrzymania warunków zatrudnienia;

 • dopuszczalne zmiany dotyczące podmiotu powierzającego pracę;
 • dopuszczalna zmiana stanowiska – zabezpieczenia na etapie legalizacji;
 • praca ponadwymiarowa bez zmiany wymiaru czasu pracy;
 • praca ponadwymiarowa wraz ze zmianą wymiaru czasu pracy;
 • większa liczba godzin bez zmiany dokumentów legalizujących pracę;
 • dopuszczalna praca poniżej norm czasu pracy;
 • dopuszczalna praca poniżej wymaganej liczby godzin pracy;
 • wynagrodzenie – dopuszczalne zwiększenie/ zmniejszenie – aneksy / zmiany umów;
 • dopuszczalne potrącenia w procesie zatrudnienia cudzoziemców;

 

5.         Odpowiedzialność w procesie zatrudnienia na podstawie umów o pracę / umów cywilnoprawnych;

 • dopuszczalność zawierania krótko i długoterminowych umów o pracę;
 • skutki niedochowania przesłanek zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem;
 • dopuszczalne umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług / umowy o dzieło / kontrakty menadżerskie;
 • naruszenie obowiązków przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej;
 • dopuszczalne zezwolenia a zawierane umowy o pracę / umowy cywilnoprawne;
 • naruszenie obowiązków wynikających z aktów wewnątrzzakładowych i innych dokumentów w procesie zatrudniania cudzoziemców;
 • skutki braku wymagań bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.

 

6.         Odpowiedzialność w trakcie zatrudniania cudzoziemców w charakterze pracowników tymczasowych:

 • agencja / cudzoziemiec / pracodawca;
 • prace dozwolone / prace zabronione;
 • okres pracy tymczasowej;
 • skutki złamania wymogów rejestracyjnych;
 • konsekwencje agencji i pracodawcy użytkownika za naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • konsekwencje agencji i pracodawcy użytkownika za naruszenia ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 

7.         Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usługi „outsourcing”:

 • nieprawidłowy outsourcing pracowniczy / outsourcing procesowy;
 • niewłaściwe wykonywanie usługi, a wynajem pracowników;
 • nieprawidłowe PKD;
 • nieprawidłowa umowa o świadczenie usług;
 • niedopuszczalne podzlecanie usług;
 • konsekwencje dotyczące miejsca świadczenia pracy / siedziby pracodawcy / miejsca wykonywania usług;
 • konsekwencje dla usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego;
 • konsekwencje usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.

 

8.         Odpowiedzialność odszkodowawcza, opłaty, koszty oraz pozostałe konsekwencje za naruszenia obowiązujących przepisów;

 • naruszenie przepisów, a decyzje organów;
 • roszczenie o odszkodowanie;
 • roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń;
 • roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • roszczenie o domniemanie wykonania powierzonej pracy;
 • obowiązki dotyczące pokrycia kosztów związanych z przesłaniem cudzoziemcowi zaległych należności do innego państwa;
 • zakaz dostępu do środków publicznych lub obowiązek ich zwrotu;
 • warunki wyłączenia odpowiedzialności.

 

9.         Odpowiedzialność z tytułu delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce;

 • skutki braku wymagań dotyczących delegowania przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w UE;
 • skutki braku wymagań dotyczących delegowania przez podmioty zagraniczne nie mające siedziby w UE, EOG, Szwajcarii;
 • konsekwencje niespełnienia minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów;
 • konsekwencje niespełnienia minimalnych warunków poza granicami Polski.

 

10.      Konsekwencje nieprawidłowych działań - wszczęcie i prowadzenie postępowań;

 • wykroczenie / przestępstwo – okres przedawnienia;
 • wykroczenie / przestępstwo – postępowanie wyjaśniające;
 • wykroczenie / przestępstwo – mandat PIP / SG,
 • wykroczenie / przestępstwo – postępowanie przed sądem;
 • wykroczenie / przestępstwo – okres zatarcia;
 • decyzje  służb / organów – przesłanki wydania;
 • decyzje  służb / organów – możliwość zmiany;
 • decyzje  służb / organów – możliwość odwołania;
 • decyzje  służb / organów – wznowienie / cofnięcie.

 

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 29-02-2024 godz. 20:28 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 01-03-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.