Temat:

PRAWO PRACY 2019 - nowa dokumentacja kadrowa, nowe akta osobowe, nowa ewidencja czasu pracy, Wynagrodzenia, RODO, ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe - Jak stosować nowe przepisy [nr 6353] 

Termin: 14-02-2019 do 15-02-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel POLONIA
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Basztowa 25
Strona www: www.hotel-polonia.com.pl/hotel-polonia/konferencje
Opis miejsca:

Trzygwiazdkowy hotel Polonia jeden z najstarszych hoteli w Krakowie działający pod tą nazwą od 1917 roku zlokalizowany w samym centrum miasta, 5 minut od Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej.
Samochody proponujemy zostawiać na parkingu Galerii Krakowskiej. 

Opis:

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem

-istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu szkolenia.

Program:

DZIEŃ 1:
Prawo pracy i Wynagrodzenia 2019

 1. Umowa o pracę na tle innych form zatrudnienia
 • umowa o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • samozatrudnienie.
 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy a wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
 • zasady wynagradzania,
 • terminy wypłaty.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia
 • egzekucja z wynagrodzenia pracowniczego,
 • egzekucja z zasiłków (nowe zasady od lipca 2018 r.),
 • egzekucja z umów cywilnoprawnych (nowe zasady od stycznia 2019 r.).
 1. Minimalne wynagrodzenie a stosunek pracy – nowa kwota 2019
 • co wchodzi do minimum?
 • co wypłaca się obok minimum?
 • czy można pensję zasadniczą ustalić poniżej minimum?
 • minimum a honoraria autorskie,
 • minimum a wielkość etatu,
 • pochodne minimum (odszkodowania, kwota wolna od potrąceń itp.).
 1. Minimalne wynagrodzenie a umowy cywilnoprawne – nowa kwota 2019
 • wysokość minimalnego wynagrodzenia w podziale na pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne,
 • przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi,
 • minimalne wynagrodzenie w ramach relacji biznesowych (B2B),
 • ewidencja godzin pracy przy zleceniu,
 • okresowość wypłat,
 • wadliwe wykonanie pracy a prawo do wynagrodzenie,
 • wyłączenia z minimum,
 • czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia?
 • minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło,
 • minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie.
 1. Konsekwencje podatkowo-ubezpieczeniowe
 • przychody podatkowe (pieniądze, wartości pieniężne, wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń),
 • koszty uzyskania ze stosunku pracy,
 • koszty z umów cywilnoprawnych,
 • koszty autorskie (limit kosztów oraz katalog osób, które mogą z nich skorzystać),
 • obliczanie zaliczek ze stosunku pracy (nowe zasady 2019),
 • obliczanie zaliczek z umów cywilnoprawnych,
 • kwota wolna od podatku (ulga podatkowa),
 • zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe (m.in. świadczenia BHP, podróże służbowe, szkolenia, świadczenia z ZFŚS),
 • zbieg tytułów ubezpieczeniowych w ramach umowy zlecenia,
 • podatkowe konsekwencje korekt ZUS.DZIEŃ 2:
Prawo pracy 2019 - nowa dokumentacja kadrowa, nowe akta osobowe, nowa ewidencja czasu pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe w kontekście prawa pracy, wykładnia nowych przepisów, najnowsze orzecznictwo


 1. Nowe przepisy prawa pracy dotyczące prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r., zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy oraz nowymi rozwiązaniami zwartymi w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej w szczególności:
 • nowe zasady prowadzenia akt osobowych (w podziale na 4 części) oraz nowy zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej (m.in. nowa, rozbudowana ewidencja czasu pracy),
 • zróżnicowanie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zakresu obowiązków z tym związanych od daty nawiązania stosunku pracy, w tym obowiązek informowania określonej kategorii pracowników o: okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo, – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • możliwość warunkowego skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, przesłanki które muszą być w tym celu spełnione oraz dokumenty ZUS, jakie będą musiały być złożone przez pracodawców zainteresowanych skróceniem,
 • obowiązki pracodawcy w sytuacji, gdy konkretne zdarzenia np. postępowanie sądowe, będą miały miejsce w okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • możliwość zmiany postaci przechowywanej dokumentacji (możliwość przejścia na tzw. elektroniczne akta), warunki jakie będą musiały spełniać dokumenty zgromadzone w takich aktach,
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) –zasady sporządzania takich kopii i termin na jej wydanie,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej(m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 1. Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. (zasadą będzie wypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą na konto pracownika, wyjątkiem – wypłata do rąk własnych pracownika) oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,
 2. Wykładnia w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów, zbliżający się upływ terminu na stosowanie monitoringu zgodnie z Kodeksem pracy oraz RODO przez pracodawców, którzy stosowali monitoring już przez 25 maja br. (30 września br.),
 3. Najnowszy, opublikowany w Monitorze Polskim komunikat Prezesa UODO odnośnie czynności pracodawcy, które należy poprzedzić oceną skutków planowanych operacji,
 4. Pozostała wykładania, w tym UODO, dotycząca ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników, m.in. ochrona danych w trakcie szkoleń bhp, ochrona danych w trakcie np. audytów, przetwarzanie danych osoby zawiadamianej w razie wypadku,
 5. Planowane minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa (z uwzględnieniem proponowanych zmian),
 6. Nadchodzące zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych,
 7. Nowe obowiązki w ułatwianiu korzystania z elastycznego czasu pracy oraz pracy w formie telepracy przez niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego (obowiązujące od 6 czerwca br.),
 8. E – zwolnienia od 1 grudnia br. oraz konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie,
 9. Przekształcenie się niektórych umów na czas określony w umowy na czas określony z upływem 21 listopada br. – wykładnia w tej kwestii,
 10. Planowane, nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z planowanymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz powiązane, planowane zmiany w Kodeksie pracy – wskazanie nadchodzących obowiązków z zakresu prawa pracy, w tym obowiązków informacyjnych wobec pracowników, obowiązek dokonania wyboru przedstawicieli pracowników w celu zawarcia umowy z odpowiednią instytucją finansową, pracownicy, od których należało będzie pobrać wniosek o zapisanie do PPK, termin wprowadzenia zmian oraz sankcje,
 11. Planowane sankcje dla pracodawców nielegalnie współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi, nowe uprawnienia PIP odnośnie kontroli,
 12. Planowane zmiany w zakresie czasu pracy (zwłaszcza w zakresie polecania dyżuru),
 13. Zmiany w prawie pracy wprowadzane ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – kto będzie miał obowiązek znać nowe przepisy Kodeksu pracy?
 14. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym dotyczące m.in.:
 • poprawnego zwalniania pracownika (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia),
 • poprawnego wyrażania opinii o pracowniku, tak żeby nie naruszyć jego godności osobistej,
 1. Nowe przepisy o związkach zawodowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. – omówienie wprowadzanych najważniejszych zmian.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 880.00 netto zł./osobę (1 082.40 zł. brutto)
dwie i więcej 790.00 netto zł./osobę (971.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa

 

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu z zakwaterowaniem

-istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu szkolenia.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.