Temat:

Prowadzenie i tworzenie dokumentacji pracowniczej przez pracodawców w 2021 roku - zakres od A do Z [nr 7565v]

szkolenie online

Termin: 12-10-2021
Godziny zajęć: 10:00 - 14:00
Prowadzący:
Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:
 1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,
 2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy:
  • Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  • Dane wrażliwe,
  • Dane biometryczne,
  • Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe)
  • Upoważnienie dostępu do danych osobowych,
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:
  • Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  • Okresy przechowywania,
  • Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  • Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
  • Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach
 4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy.
 5. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach:
  • Zniszczenie lub zagubienie,
  • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • Upadłość lub likwidacja pracodawcy,
 6. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.
 8. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

 Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?
 • Czy porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf Koronaustawy przechowujemy w dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19 oraz sprawowania opieki?
 • Jakie są zasady wysyłania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i przechowywania wydawanych w tym okresie elektronicznych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy?
 • Jak należy dokumentować fakt powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP?
 • Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika i przechowywać w dokumentacji wyniki pomiarów?
 • Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika,
 • Jakie działania są zakazane na etapie rekrutacji,Jak należy postąpić w przypadku uzyskania danych osobowych poza okresem rekrutacji (kandydat wysyła CV lub list motywacyjny z własnej inicjatywy),
 • Czy pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania i numeru PESEL w celu zamieszczenia na skierowaniu lekarskim,
 • Czy pracodawca może wykorzystać zdjęcie pracownika na potrzeby zatrudnienia,
 • Czy pracodawca może umieszczać na stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników oraz ich firmowe maile i numery telefonów,
 • Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgormadzone przed wejściem w życie RODO,
 • Czy można zamieszczać powód absencji pracownika na liście obecności,
 • Czy na liście obecności można zamieszczać imiona i nazwiska pracowników,
 • Jakie dokumenty niewymienione w przepisach rozporządzenia można przechowywać w aktach osobowych,
 • Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej, tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika,
 • Jak przechowywać e-zwolnienia,
 • Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju,
 • Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy,
 • Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem,
 • Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie elektronicznej,
 • Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym,
 • Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać,
 • Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,
 • Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych,
 • Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę,
 • Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp,
 • Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy,
 • Warunki przechowywania należy zapewnić w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, a jakie w przypadku e-akt,
 • Jaka wygląda procedura odbioru całości dokumentacji lub jej części oraz procedura wydawania jej kopii,
 • Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację pracowniczej pracownikowi oraz podmiotom zewnętrznym,
 • Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ZFŚS,
 • Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty,
 • Jak przebiega proces wydawania dokumentacji lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi/byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej,
 • Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej,
 • Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej,
 • Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację pracowniczą,
 • Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?
 • Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,
 • Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy,
 • Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu kwalifikowanego,
 • Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania na odległość,
 • Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną,
 • Czy pracownik/były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie,
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia,
 • W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu,
 • Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
 • W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania,
 • Czy w plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?
 • Kto jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności?
 • Czy pracodawca może przechowywać informacje o zainteresowaniach, hobby i innych danych wrażliwych przekazane przez kandydatów do pracy na etapie rekrutacji w treści CV lub listów motywacyjnych,
 • Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym,
 • Jakie są okresy przechowywania harmonogramów czasu pracy w okresie przejściowym,
 • Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 290.00 netto zł./osobę (356.70 zł. brutto)
dwie i więcej 290.00 netto zł./osobę (356.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2021 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.