Temat:

Webinarium:
Zmiany przepisów z zakresie zatrudnienia cudzoziemców od 8 marca 2020 oraz od 1 i 18 kwietnia 2020 r. - w ramach zwalczania COVID-19 i TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ [nr 6988v]

szkolenie online

Termin: 26-05-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Przeprowadził kilkaset szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej,  PIP, ZUS, urzędów wojewódzkich, urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

Zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców zostały zmienione ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz nowelizacją ww. ustawy, tj. tzw. „tarczą antykryzysową”.

Zmiany dotyczą cudzoziemców:

 • zwolnionych z obowiązku zezwoleń na pracę w Polsce;
 • pracujących na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy;
 • pracujących na podstawie zezwoleń na pracę;
 • pracujących na podstawie zezwoleń na pobyt i pracę;
 • pracujących na podstawie zezwoleń na pracę sezonową;
 • pracujących na podstawie zezwoleń na pobyt i pracę sezonową.
Opis:

Przepisy obowiązujące od 8 marca 2020 r. oraz 1 i 18 kwietnia 2020r. wprowadziły zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Jednocześnie nie wszystkie zmiany
znalazły wprost odzwierciedlenie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawie o cudzoziemcach.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na pytania:
-które przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mogą zostać zastosowane w stosunku do cudzoziemców;
-zastosowanie których przepisów spowoduje nielegalną prace lub pracę na innych warunkach, niż w oświadczeniu / zezwoleniu na pracę/sezonową;
-jakie zmiany w umowach o pracę lub w umowach cywilnoprawnych mogą zastosować przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z tarczy antykryzysowej;
-co w przypadku, gdy już naruszyliśmy przepisy:
czy zostaniemy ukarani?
czy będzie możliwe dalsze zatrudnienie cudzoziemca?
czy cudzoziemiec otrzyma jeszcze zezwolenie na pracę?
czy cudzoziemiec zostanie wydalony z Polski?


Chcesz poznać podpowiedzi m.in. na nw. pytania:

 • jak obecnie zgodnie z prawem zalegalizować pobyt i pracę /sezonową cudzoziemca w Polsce!
 • jak przedłużyć pobyt i pracę/sezonową cudzoziemca, gdy urzędy wojewódzkie nie prowadzą obsługi bezpośredniej!
 • czy cudzoziemiec może przebywać i pracować bez stempla w paszporcie i bez potwierdzenia złożenia wniosku!
 • kiedy i na jakich zasadach można przedłużyć cudzoziemcowi wizę!
 • którzy cudzoziemcy nie mogą wjechać do kraju!
 • do jakich krajów i na jakich zasadach mogą wyjechać pracownicy i zleceniobiorcy!
 • na jakich zasadach obywatele Ukrainy mogą wjechać do kraju!
 • kiedy i na jakich zasadach cudzoziemcy podlegają kwarantannie!
 • czy i na jakich zasadach cudzoziemiec może zdalnie wykonywać pracę na kwarantannie!
 • jak traktować nieobecność czasie kwarantanny!
 • co robić w przypadku podejrzenia zakażenie koronawirusem!
 • czy pracodawca ma prawo żądać od cudzoziemca informacji związanych o jego stanie zdrowia!
 • czy pracodawca w związku z koronawirusem ma prawo żądać aby cudzoziemcy nie opuszczali zakładu pracy!
Program:

I.      Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce - „COVID - 19” i „TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 • Upływa termin legalnego pobyt cudzoziemca w Polsce i nie wiesz, że można automatycznie przedłużyć okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt !
 • Sposób postepowania mający na celu przedłużenie wizy i pobyt ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu i jej wpływ na pracę!
 • Zatrudniasz cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały / rezydenta długoterminowego / czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności i nie wiesz jaki będzie jego status!
 • Urzędy wojewódzkie nie prowadzą obsługi ale cudzoziemiec nie może wyjechać z Polski i musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt !
 • Jaki będzie nowy termin złożenia wniosków o zalegalizowanie pobytu w Polsce po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii! 

 II.   Legalna praca cudzoziemca w Polsce - „COVID - 19” i „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

 • Upływa 6-miesięczny okres ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i nie wiesz czy możesz starać się o wydłużenie okresu oświadczenia z mocy prawa !
 • Upływa okres ważności zezwolenia na pracę i nie wiesz czy i o jaki okres zezwolenie będzie wydłużone z mocy prawa?
 • Upływa 9-miesięczny okres ważności zezwolenia na pracę sezonową i nie wiesz czy i o jaki okres zezwolenie będzie wydłużone z mocy prawa?
 • Upływa okres ważności zezwolenia na pracę pobyt i pracę nie wiesz czy i o jaki okres zalegalizujesz pobyt i pracę z mocy prawa?
 • Upływa okres legalnej pracy cudzoziemca i nie wiesz kiedy i w jaki sposób należy składać wnioski o przedłużenie zezwolenia na pracę / pracę sezonową!
 • Nowe terminy składania wniosków o zalegalizowanie pracy w Polsce po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii! 
 • Dopuszczalność zarejestrowania nowego oświadczenia, złożenia wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca / pracę sezonową!
 • Urzędy nie prowadzą obsługi a przedsiębiorca chce zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce !

 

III.   Legalna praca na podstawie oświadczenia, zezwolenia na pracę/pobyt i prace - praca na innym stanowisku i na innych warunkach - obowiązki pracodawcy i cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów w świetle zmian związanych z „COVID - 19” i „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

 • Nastąpił przestój w zakładzie pracy i nie chcesz doprowadzić do nielegalnej pracy cudzoziemca!
 • Cudzoziemiec został poddany kwarantannie i nie chcesz doprowadzić do nielegalnej pracy cudzoziemca!
 • Cudzoziemiec musi wykonywać pracę zdalną i nie chcesz jak nie doprowadzić do nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemca na innych warunkach, niż w zezwoleniu!
 • Szkolenia bhp, badania lekarskie cudzoziemca w obecnym stanie prawnym.
 • Zwolnienie cudzoziemca z pracy wynikające z obowiązku zaniechania wykonywania określonych prac.
 • Zasady dotyczące świadczenia postojowego dla cudzoziemców stale i okresowo wykonujących prac w Polsce!

 

IV.    Praca cudzoziemców w związku ograniczeniem poruszania się na terytorium RP o poza RP:

 • Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach.
 • Zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców.
 • Dozwolony wjazd do Polski: przejścia drogowe i przejścia w ruchu pieszym.
 • Zatrudniasz pracowników transgranicznych i nie wiesz jaki jest obecnie ich status!

 

  V.    Bieżące zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców.

Cel szkolenia:

Wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe schematy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną także przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą oraz ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Certyfikaty:

Imienne certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą email

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 260.00 netto zł./osobę (319.80 zł. brutto)
dwie i więcej 260.00 netto zł./osobę (319.80 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.