Temat:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2022 w pytaniach i odpowiedziach [nr 7931v

szkolenie online

Termin: 20-06-2022
Godziny zajęć: 09:00 - 14:00
Prowadzący:

- doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były wieloletni pracownik PIP oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Opis:

Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na parędziesiąt pytań powstających na tle problematyki związanej z działalnością socjalną pracodawcy. 

Program:

1)      Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania  ze świadczeń ZFŚS?

2)      W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne?

3)      Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy?

4)      Wpływ rozwodu pracownika na prawo do paczki świątecznej dla dziecka z ZFŚS  

5)      W jaki sposób może prowadzić działalność socjalną pracodawca nietworzący ZFŚS?

6)      Czy emeryci/renciści-byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach?

7)      Prawo do świadczenia urlopowego w przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego

8)      W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS?

9)      Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego?

10)  Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z niektórych świadczeń z ZFŚS?

11)  Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?

12)  Prawo do świadczeń z ZFŚS pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą

13)  Czy pracodawca może wprowadzić wymóg uzyskania zgody małżonka pracownika starającego się o pożyczkę z ZFŚS?

14)  Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS?

15)  Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?

16)  Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?

17)  Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin?

18)  Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?

19)  Czy pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników może stworzyć regulamin pracy, aby w nim zamieścić zapis o nietworzeniu ZFŚS?

20)  Czy przewidziane w regulaminie ZFŚŚ paczki świąteczne można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym opartym na kryterium dochodowym?

21)  Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?

22)  Na jaki okres złożyć wniosek urlopowy, aby wypełnić wymóg otrzymania świadczenia urlopowego za 14 dni wypoczynku?

23)  Czy ze środków funduszu może być wypłacane „finansowe wsparcie” w okresach świątecznych w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy pracowników?

24)  Na jakich zasadach można dokonać potrącenia oraz egzekucji komorniczej ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS, np. zapomogi, bezzwrotnej pożyczki, czy świadczenia urlopowego?

25)  Czy świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez pracodawcę, który utworzył ZFŚS?

26)  Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowany catering oraz nagrody w ramach zakładowej imprezy integracyjnej?

27)  Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowane np. polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy składki na ubezpieczenie społeczne?

28)  Czy ze środków ZFŚS mogą zostać sfinansowane szczepienia przeciwko grypie lub innym chorobom?

29)  Czy pracownik może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe dla członka najbliższej rodziny, np. pełnoletnie dziecko?

30)  Czy pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) wobec członka rodziny pracownika, na którego pracownik wnioskował o dofinansowanie ze środków ZFŚS?

31)  Czy status emeryta-byłego pracownika przysługuje osobie, która zrezygnowała z pobierania emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłej żonie/mężu?

32)  W jakich przypadkach świadczenia ZFŚS mają charakter uznaniowy, a kiedy roszczeniowy?

33)  Czy staż pracy może być kryterium decydującym o wysokości przyznanych świadczeń z ZFŚS?

34)  Jaki jest termin poinformowania załogi o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego przez pracodawcę, który powstał po 31 stycznia?

35)  Czy do dochodu decydującego o zakresie wsparcia socjalnego wliczmy świadczeni pielęgnacyjne oraz świadczenie 500+ czy 300+?

36)  Czy regulamin funduszu może różnicować wysokość dopłaty do karnetów, voucherów itp. w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju tego uprawnienia?

37)  Komu przysługuje status emeryta/rencisty-byłego pracownika zakładu i kiedy następuje jego utrata?

38)  Czy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników powinno być wypłacane na każde dziecko każdego pracownika?

39)  Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe a kiedy dofinansowanie do wypoczynku w ramach ZFŚS?

40)  Czy do limitu zatrudnionych w kontekście ZFŚS wliczamy pracowników tymczasowych?

41)  Czy należy wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownikowi, którego w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę wysłano na ponad 14-dniowy urlop do końca okresu wypowiedzenia?  

42)  Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe jedno za bieżący, a drugie za urlop zaległy z poprzedniego roku, w którym nie korzystał z 14-dniowego wypoczynku z powodu długotrwałej choroby?

43)  Jakie upoważnienie powinien posiadać członek komisji socjalnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych?

44)  Czy wypłata świadczenia urlopowego może zostać uzależniona od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na zasadach KP, co spowoduje brak możliwości uzyskania tego świadczenia przez emerytów/rencistów-byłych pracowników?

45)  W jaki sposób rozliczyć niespłacone pożyczki mieszkaniowe w przypadku likwidacji ZFŚS?

46)  Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy, który utworzył ZFŚS przez zakład pracy nietworzący funduszu zgromadzone w nim środki mogą zostać rozdysponowane na cele socjalne całej załogi przejmującego przedsiębiorstwa, czy tylko na pracowników przejętych?

47)  Czy do przychodu warunkującego prawo do świadczeń z ZFŚS

48)  Czy zapis o rezygnacji z tworzenia ZFŚS zamieszczony w regulaminie pracy będzie skuteczny?

49)  Jak wyliczyć przeciętną liczbę pracowników na potrzeby ZFŚS?

50)  Czy zwiększenie odpisu na pracowników niepełnosprawnych ma charakter obowiązkowy, czy fakultatywny?

51)  Czy po zmianie wysokości kwoty odpisu na ZFŚS należy wypłacić wyrównanie świadczenia urlopowego pracownikom, którzy korzystali z urlopu wypoczynkowego przed zmianą?

52)  Czy nowopowstały związek zawodowy może wymóc na pracodawcy zmianę zapisu w regulaminie pracy o nietworzeniu ZFŚS?

53)  Czy możliwe jest zawieszenie ZFŚS?

Cel szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem szkolenia. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle wielu praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty

 

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów odnoszących się do problematyki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
320.00 netto zł./osobę (393.60 zł. brutto) do: 13-06-2022 godz. 15:13 40.00 zł./osobę
360.00 netto zł./osobę (442.80 zł. brutto) od: 14-06-2022

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą na czacie,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2022 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.