Temat:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach w 2018 r. - naruszenia, błędy, aktualne stanowiska, interpretacje [nr 5950]

Termin: 21-05-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Biurowe Lubicz - sala konferencyjna Parter (mapka dojazdu)
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Lubicz 23
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w Centrum Biurowym Lubicz.
Budynek Centrum Biurowe Lubicz jest biurowcem charakteryzującym się
najwyższym światowym standardem. Obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum Krakowa, u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej.
Od Rynku Głównego dzieli go kilka minut drogi pieszo.

Istnieje możliwość korzystania z parkingu przed biurowcem. Koszt wynosi 4 zł/godzinę (wyłącznie dla uczestników szkolenia). Cena postoju w pozostałych przypadkach to 15 złotych/godzinę). O szczegóły prosze pytać osobę obsługującą szkolenie.

Wstęp:

 Czy wiesz: zatrudnienie cudzoziemca nie musi się zawsze wiązać z kosztowną i czasochłonną procedurą ! jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2018 r. ! jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę ! jak prawidłowo zatrudnić na podstawie zezwolenie na pracę sezonową ! co to są zezwolenia wewnątrzkorporacyjne, mobilność krótkoterminowa oraz mobilność długoterminowa ! jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tyś zł ! jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3! 
Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników

Opis:

Polscy przedsiębiorcy już coraz częściej nie wyobrażają sobie prowadzenia działalności bez personelu z zagranicy. Dla cudzoziemców Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca. Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową oraz w ramach tzw. zezwoleń wewnątrzkorporacyjnych.

Program:
 1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce:
 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
 • paszporty biometryczne;
 • wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
 • zezwolenia na pobyt w Polsce;
 • pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.
 1. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
 • posiadanie określonych statusów w Polsce;
 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
 • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.
 1. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”: 
 • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
 • kogo dotyczy  i przez jaki okres;
 • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
 • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
 • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
 • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
 • treść oświadczenia;
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty;
 • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
 • przesłanki zmiany oświadczenia;
 • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.
 1. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:  
 • co to jest zezwolenie na pracę;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:  
 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na podstawie przepisów dyrektywy unijnej 2014/66/UE Z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.  
 • co to jest grupa przedsiębiorstw i kto może być jednostką przyjmującą;
 • czym charakteryzuje się mobilność;
 • na czym polega mobilność krótkoterminowa i długoterminowa;
 • różnica pomiędzy pracownikiem odbywającym staż a specjalistą:
 • procedura uzyskania zezwolenia na pobyt w celu korzystania w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstw;
 • treść zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki jednostki przyjmującej;
 • procedura uzyskania pobytu cudzoziemca w celu korzystania z  mobilności krótkoterminowej;
 • procedura uzyskania zezwolenia na pobytu w celu korzystania z  mobilności długoterminowej.
 1. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:  
 • co to jest zezwolenie na pracę sezonową;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Nowe zezwolenie na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:  
 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę sezonową;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 1. Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy  w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy: 
 • kiedy delegowany cudzoziemiec będzie musiał uzyskać w Polsce dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje do pracy,
 • w jakich okolicznościach delegowany cudzoziemiec musi zostać w Polsce przeszkolony z zakresu bhp i uzyskać badania lekarskie,
 • które dokumenty delegowanych cudzoziemców muszą zostać przetłumaczone w Polsce i kiedy cudzoziemiec musi działać w obecności tłumacza.
 1. Omówienie zasad dotyczących ubezpieczania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
 • przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L.2004.166.1 ze zm.),
 • regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UEL. 2009.284.1)
 1. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
 • cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce podmiot zagranicznych mający siedzibę w krajach należących do UE oraz EOG
 • cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce podmiot zagranicznych nie mający siedziby w krajach należących do UE oraz EOG
 • zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów,
 • wymagane dokumenty dla organów kontrolnych
 • ubezpieczenia społeczne delegowanych cudzoziemców.

      12.  Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca :

 • podstawa prawna,
 • warunki,
 • dokumenty,
 • procedura,
 • opłaty,

      13.  Zameldowanie cudzoziemca w Polsce:

 • podstawa prawna,
 • obowiązek meldunkowy,
 • warunki,
 • dokumenty,
 • procedura,
 • opłaty.

      14.  Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

 

Szkolenie zapewnia:

 • indywidualne konsultacje,
 • warsztaty,
 • najczęstsze naruszenia, błędy
 • aktualne stanowiska, interpretacje.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, 
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.