Temat:

ZFŚS 2023/24 W PRAKTYCE – JAK PRAWIDŁOWO TWORZYĆ I EFEKTYWNIE GOSPODAROWAĆ ŚRODKAMI SOCJALNYMI W WARUNKACH KONKRETNEGO PRACODAWCY - ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY NA KONIEC ROKU- PO OSTATNICH ZMIANACH W USTAWIE O ZFŚS [nr 8630v]

szkolenie online

Termin: 14-12-2023
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Prowadzący:

- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Opis:

Aktualności socjalne 2023/24:

- zasady prawidłowego wykonania korekty naliczonego na 2023 r. rocznego odpisu na zfśs oraz stanu środków na rachunku zfśs ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących od 11 sierpnia br. zmian wysokości podstawy naliczania odpisu – system powszechny i nauczyciele – przewidywania na 2024 r.,

- możliwości i zasady udzielania pomocy przedświątecznej z zfśs,

- problem egzekucji komorniczej ze świadczeń socjalnych,

-  ustawowe świadczenie urlopowe a wczasy „pod gruszą” 

- zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów, czy emeryci mają prawo do „gruszy” ?

-  wypoczynek zorganizowany a wczasy „pod gruszą” – ustawowe regulacje, definicje pojęć,    

- relacje między wczasami „pod gruszą” a świadczeniem urlopowym, dobór rodzajów i form wypoczynku w prawie zakładowym,

-  prawo do korzystania z zfśs – uprawnienie ustawowe i zakładowe, możliwości wyłączenia i ograniczenia ustawowego prawa w drodze regulaminu zfśs,

-   regulamin i plan finansowy zfśs,

- RODO a ZFŚS – zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych na potrzeby prowadzenia działalności socjalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z RODO:

- zasada zgody lub obowiązku prawnego,

- klauzule informacyjne,

- dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania/weryfikacji danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.

- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.

- ustalanie sytuacji socjalnej:  pojęcie kryteriów socjalnych, ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych, stosowanie efektywnych mierników i  możliwości  dokumentowania oraz weryfikacji danych, kwestia uwzględniania 500+, 300+, 1000+, itp. w przychodzie/dochodzie,

- zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,

- problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,

- dokumentacja socjalna z uwzględnieniem obowiązku przeglądu danych socjalnych,

- opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do różnych form wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, usług kulturalno – oświatowych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów),

- zarządzanie działalnością socjalną przez platformy elektroniczne – wątpliwości prawne i korzyści

Program:

Ustalanie obowiązków socjalnych pracodawców

1.Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.

2.Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.

3. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 23(1) K.p.).

4. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.


Tworzenie zfśs w 2023/24 – prawidłowe naliczenie i rozliczenie odpisu w systemie powszechnym, z uwzględnieniem ostatnich zmian w podstawie naliczania odpisu w 2023 r,. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS. Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach. Przewidywania na 2024 r.

1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.

2. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.

3. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2023 r. Przewidywania na 2024 r.

4. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.

5. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.

6. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.

7. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.

8. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej


Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.

2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.

3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .

4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i zakładowego modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów, pracowników - współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.

5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów – wpływ statusu na zasady korzystania.

6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.

7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej/rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.

8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych (kart przedpłaconych) dla pracowników i emerytów. Opodatkowanie bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z zfśs.

9. Kwestia finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.

10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.

11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.

12. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.


Uprawnienia zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS

13. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.

14. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.

15. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.

16. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS oraz RODO.

17. Podmioty uprawnione do kontroli i nadzoru stosowania przez pracodawcę ustawy o zfśs.

Przykładowe orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Profil uczestników:

Interaktywne wykładowo-warsztatowe spotkanie dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych. Istotnym elementem spotkania są odpowiedzi na pytania uczestników na tle praktyki zakładowej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najważniejszych zasad prawidłowego tworzenia/rozliczania i wydatkowania ZFŚS ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy wynikających z ostatnich zmian w ustawie o zfśs oraz pomoc w rozstrzyganiu problemów i wątpliwości powstałych na gruncie stosowania ustawy o zfśs i innych przepisów dotyczących zfśs. Użyteczna, wykładowo-warsztatowa formuła szkolenia pozwala na bieżące konsultowanie pojawiających się pytań wynikających ze stosowania przepisów w warunkach konkretnego pracodawcy przy opracowywaniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu zfśs).

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 11-12-2023 godz. 22:22 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 12-12-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.