Temat:

DOKUMENTACJA KADROWA WYMAGANA NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY w 2023 roku - Warsztat na wzorach - wymaganych procedur, polityk, wniosków i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem nowych przepisów w życie [nr 8209]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

Termin: 03-02-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Anna Stokłosa

– radca prawny. Dyrektor Departamentu Obsługi i Doradztwa Spraw Pracowniczych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Specjalista w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec i audytor kadrowo – płacowy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Conrad Comfort ****
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Josepha Conrada 29 A
Strona www:
Opis miejsca:

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS.

Conrad Comfort to nowe miejsce na hotelowej mapie Krakowa. Obiekt docenią wszyscy ceniący spokój, komfort, przyjazną obsługę oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Dzięki wygodnej lokalizacji Conrad Comfort jest doskonałym miejscem pobytu zarówno dla Gości przyjeżdżających do Krakowa w interesach, turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Opis:

Prezydent podpisał 27 stycznia ustawę nowelizującą przepisy Kodeksu pracy.

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalna. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Szkolenie zapewni każdemu uczestnikowi:

 • kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
 • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić
Program:

I.  Praca zdalna

 1. Planowane zmiany w KP
 2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
 3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
 4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
  a)           treści obligatoryjne – jak sformułować:
  - zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
  - zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
  - zasady kontroli
  b)           treści fakultatywne
 5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) –  dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
 6. Procedura ochrony danych osobowych
  a)           treści obligatoryjne i fakultatywne - warsztat
  b)           wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
 7. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
  a)           ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
  b)           informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
 8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
  a)           termin
  b)           forma
  c)            wzór
 9. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
 10. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
 11. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
  a)           termin
  b)           forma
  c)            opracowanie wzoru polecenia
 12. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
 13. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
  a)           wzór
  b)           forma
  c)            obowiązek uwzględnienia, przyczyny odmowy uwzględnienia
 14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
 15. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia

II.  Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu

 1. Planowane zmiany w KP
 2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
 3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
 4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia - warsztat
  a) treści obligatoryjne
  b) treści fakultatywne
 5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
  a) wzór
  b) forma
  c) miejsce przechowania
 6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
 7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
  a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
  b) wynik wskazujący na brak alkoholu  środków działających podobnie do alkoholu
 8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

 

III. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

 1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
 2. Nowe treści umowy o pracę - wzór
 3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
  a)          
  zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
  b)          
  zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
  c)          
  zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
  d)          
  procedura rozwiązania stosunku pracy
 4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
 5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
 6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
  a)           wzór
  b)           Warunki złożenia wniosku
  c)            obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
  d)           Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
 7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP

IV. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

 1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
  a)           warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
  b)           wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 2. Urlop opiekuńczy
  a)           warunki udzielenia urlopu
  b)           wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  a)           co to jest elastyczna organizacja pracy
  b)           kto może złożyć wniosek
  c)            korzyści złożenia wniosku
  d)           wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
  e)           informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
 4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
 5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
  a)           planowane zmiany
  b)           wzory
  c)            forma i termin złożenia
  d)           planowane przepisy przejściowe
Profil uczestników:

Osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy
 • wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć model procedury, polityki bądź zasad
Korzyści:

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • uczestnik otrzyma checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
 • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) do: 01-02-2023 godz. 17:00 50.00 zł./osobę
500.00 netto zł./osobę (615.00 zł. brutto) od: 02-02-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej,
 • zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego w zdezynfekowanej sali
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.